Velkommen til Fjell ungdomsskule

Skulen ligg i Fjell kommune. Ungdomsskulen har i 19/20 454 elevar og ca 75 tilsette. Fjell ungdomsskule skal vere ein interessant og utfordrande arbeidsstad. Høgt fagleg nivå og tilpassa opplæring skal gi høve til personleg utvikling i eit miljø der alle tek ansvar for fellesskapet.
      Om du ikkje finn det du leitar etter, bruk søkefunksjonen til høgre og hugs å søke på nynorsk.

Akkurat nå virker ikke tidligare epost fjell.ungdomsskule@fjell.kommune.no. Me ventar på ny epost og tilgang. I mellomtida kan de føresette nytte lena.leigre@oygarden.kommune.no

 


Info til føresette og elevar ved sjukdom

Elevar skal ikkje møte på skulen når dei opplever følgande:

Elevar med luftvegssymptom:

 • Elevar skal sjølv med milde luftvegssymptom og sjukdomskjensler, ikkje møte på skulen. Dei skal halde seg heime til dei har vore symptomfrie i 1 døgn.

Elevar som har bekrefta covid-19:

 • Skal vere i isolasjon. Det er helsetenesta som  avgjer kven som skal vere i isolasjon og kor lenge, etter råd gjeve av Folkehelseinstituttet (fhi.no). Retningsliner til forskrifta som regulerer isolasjon er gjeve av Helsedirektoratet.

Elevar  som er nærkontaktar/husstandsmedlem til ein person med bekreftet covid-19:

 • Skal vere i karantene. Det er helsetenesta som avgjer kven som skal vere i karantene og kor lenge, etter råd gjeve av Folkehelseinstituttet (fhi.no). Retningsliner til forskrifta som regulerer karantene er gjeve av Helsedirektoratet. (HDIR)

Elevar som vert sjuke på skulen, vert isolert på eige rom, føresette vert ringt til og hentar så fort som mogleg.

HUGS SOM VANLEG: meld alltid frå til kontaktlærar ved sjukdom.

Oppstart av skulen – info til føresette og elevar

Endeleg får vi starte opp att skulen.

Vi startar gradvis og etter dei smittevern reglane som gjeld.

Elevane på 10.tr byrjer på måndag

Elevane på 9.tr. byrjer på torsdag

Elevane på 8.tr. byrjer på fredag

Dei  resterande dagane vert det fjernundervisning.

Mat
Dei må og ha med mat og drikke, då kantina er stengt.

Skuleskyss
Elevar som har skulekort på bussane (svart kort) kan ta skulebussane, men ein oppfordrar likevel til at føresette kjører der det er mogleg, då det vil være mindre kapasitet på bussane, og bussselskapet ikkje kan garantere at alle elevane vil få plass på bussane, dette grunna smittevernhensyn. Elevar med busskort som ikkje er frå skulen, må rekne med at dei ikkje kjem til å få plass på skulebussane.

Informasjon
Til elevar og føresette (skriv frå rerktor)

Då gler vi oss til å sjå alle etterkvart, velkomen attende til skulen.

Helsing leiinga.

Til føresette ved oppstart av skulekvardagen

Har du ungdom som er i risikosona?

Då må du:

 • Få legeerklæring
 • Varsle kontaktlærar
 • Fylle ut skjema som ligg i lenkja

Tenkjer du å halde ungdomen din heime?

Dersom du ynskjer å halde ungdomen din heime, lyt du ha heimeundervisning. Dette vert då føresette sitt ansvar, men du må og fylle ut skjema som ligg i lenkja og varsle kontaktlærar.

https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/fjernundervisning-eller-heimeundervisning.12526.aspx

Helsing Leiinga

 

Helsestasjonen tek i mot ungdomar

Hei!

Vi åpner Helsestasjon for Ungdom for drop-in timer igjen mandag og onsdag kl. 13-17 fra denne uken. Da vil alle ungdommer i kommunen som ønsker det ha et sted å komme om de ønsker hjelp for psykisk, fysisk eller seksuell helse uten timebestilling. Vi vil i tillegg  fortsette å ta imot timebestilling på sms.

Da skriver de «treng time» til 90581273.

Vi har opprettet en snap-konto, som alle som ønsker det, kan følge.

Helsing Helsesjukepleiarane

 

Til føresette 8. og 9.trinn

Arbeidsveka for 9.trinn og jobbskuggingsdag for 8.trinn.

Grunna smittevern og arbeidssituasjonen til mange bedrifter, er arbeidsveka for 9.trinn avlyst i år.

Kvart år pleier 8.trinn å ha ein jobbskuggingsdag i mai, denne går og ut i år.

FUS leiinga

Info til heimane

Skulen åpnar ikkje for vanleg drift etter påske, jamfør nasjonale føringar.

Vi fortset med heimeundervisning frå tysdag 14.04.20 inntil nye føringar kjem.

Helsing leiinga

Eksamen for 10. trinn er avlyst

Regjeringa har vedtatt å avlyse alle skriftlege og munnlege eksamen på 10. trinn. 

Alle elevar vil få fullverdig vitnemål sjølv om eksamen vert avlyst. På vitnemålet vil det stå at eksamen vart avlyst. Dette vil ikkje få konsekvens for inntak til vidaregåande opplæring.

Lærarane skal no prioritere å sikre vurderingsgrunnlag fram til sommaren slik at elevane får standpunktkarakterar. For at lærarane skal få eit godt nok grunnlag for å setje karakter, er elevanes deltaking og innlevering av oppgåver viktig.

Krava om å setje standpunktkarakterar før eksamen fell bort når eksamen er avlyst. Det betyr at skulen i år, kan setje standpunktkarakterane heilt fram mot slutten av skuleåret.

De kan lese meir på udir si heimeside:

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/eksamen-2020/

INFO TIL FØRESETTE

Kjære føresette

Regjeringa har bestemt at skulane skal halde stengt til over påske, tom 13.04.20. Det vil seie at fjernundervisninga vert vidareført i neste veke. Vi er imponerte og stolte over kor godt elevane våre arbeider heime, og vi har god tru på at dei skal meistre dette vidare. Vi opplever og at de som føresette gjer ein god jobb i desse tider, og det er vi takksame for. Førebels er vi så heldige at dei fleste av dei tilsette på skulen er friske, men her kan situasjonen endre seg etter kvart som tida går. 

Vi forsøker så godt vi kan, ut i frå dei rammene vi har, å tilpasse undervisninga til den enkelte elev. Om du har ein ungdom du tenkjer treng meir støtte og oppfølging, ber vi om at du tek kontakt med kontaktlærarane. 

Praktisk informasjon:

 • Dersom ungdommen din vert sjuk, melder du sjølvsagt sjukdom som vanleg til kontaktlærarane.
 • For å kunne følge opp elevane våre best mogleg, er det spesielt viktig at det tekniske virker. Dersom ungdommen din har problem med Chromebooken sin, ber vi om de gir beskjed til kontaktlærarane, slik at vi raskt kan finne ei løysing.
 • Om de treng nokon å prate med er rådgjevarane på dei ulike trinna tilgjengelege. De kan då ringe 90633167, så vert det formidla kontakt vidare.
 • Skulen er for tida stengt, men det er mogleg å gjere avtale om henting av utstyr på telefon 55097700
 • Skulen nyttar framleis heimesida som informasjonskanal. Der kan de halde dykk oppdaterte.

Elevane deltek i heimeundervisninga slik dei normalt gjer på skulen. Halvårsvurderinga som vart sett til første termin skal ikkje åleine vere grunnlag for vurderinga av  standpunktkarakter. Arbeidet som er gjort denne våren vert og sjølvsagt ein del av vurderinga. Det er derfor viktig å ta del i undervisning og arbeidsoppgåver så godt det let seg gjere.

Elevane skal som vanleg ha vurdering med karakter i orden og åtferd. Det er ekstra viktig at vi hjelper kvarandre med å vere kloke på nett i desse tider . Vi ber om at føresette snakkar med sine og hjelper oss å følgje dette opp, slik at alle elevane opplever seg trygge i den digitale skulekvardagen.

Vi har full forståing for at dette er ei spesiell og utfordrande tid for mange. Ungdommane saknar kvardagen sin og det sosiale som følgjer med. Vi ser fram til at kvardagen vert normalisert att, og gler oss til elevane er tilbake på skulen. Ta godt vare på kvarandre, og lag kvardagen så god som råd.

Bildøy 25.03.20

Helsing Leiinga på FUS