Velkommen til Fjell ungdomsskule

Skulen ligg i Fjell kommune. Ungdomsskulen har i 20/21 479 elevar og ca 75 tilsette. Fjell ungdomsskule skal vere ein interessant og utfordrande arbeidsstad. Høgt fagleg nivå og tilpassa opplæring skal gi høve til personleg utvikling i eit miljø der alle tek ansvar for fellesskapet.
      Om du ikkje finn det du leitar etter, bruk søkefunksjonen til høgre og hugs å søke på nynorsk.

Lurar du på noko, ta gjerne kontakt med oss på fjellungdomsskule@oygarden.kommune.no

 

 


Busstreiken er over

Vi opprettheld dei digitale klasseromma ut dagen i dag.

Vi les i media at dei første bussane vil vere i gong frå klokka 12.00 i dag. Elevane vil ikkje få skuleskyss på morgonen i dag og dei digitale fellesklasseromma vil difor vere opne også i dag.

Oppdatering om skuleskyss heim i dag kjem straks vi veit meir.

Eventuell busstreik i veke 40

Slik forheld du deg ved eventuell busstreik.

 Klikk for stort bilete

 Dersom du ikkje kjem deg på skulen grunna streik eller at du er i karantene skal du logge deg på eit nyoppretta Classroom kl. 09.00. Du får kode til klasserommet på sms måndag morgon kl. 08.55. Der vil du bli møtt av avdelingsleiar for trinnet du går på.

Konsekvensar av eventuell busstreik

Skyss melder at streikevarselet omfattar alle organiserte bussjåførar i Vestland og vil etter det Skyss kjenner innebera at skuleelever ikkje kan basera seg på å reisa med buss til/frå skulen dersom streiken blir eit faktum.

Klikk for stort bilete

Skuleskyss med drosje vert i utgangspunktet gjennomført som normalt så lenge heile reisa normalt vert gjort med drosje. For elevreiser der drosjetransporten er tilførsel til ein bussavgang, vil i utgangspunktet ikkje drosjetransporten verta gjennomført.

Kommunalsjef for Oppvekst, Anne-Merete Vabø Haugane, håpar at mange føresette kan hjelpa til med skyss til barna sine.

– Vi ber om at skule og heim har tett og god dialog slik at elevane får undervisning sjølv om dei ikkje kjem seg til skulen så raskt som ønskeleg. Skulen treng gjerne litt tid på seg til å få overblikk og få på plass eigne lærarkrefter. Ved lengre fråvær har elevane rett på fjernundervisning, seier kommunalsjefen.

Tekst: Vigleik Brekke

Elevar og tilsette i karantene

Ein elev ved 10. trinn har fått påvist Covid-19. Vi har ein klasse, ei mindre gruppe elevar og åtte tilsette som er i karantene til og med 21.09.20.

Dei aktuelle elevane får fjernundervisning i classroom i perioden. Dei det gjeld skal ha fått sms og telefon.

Oppdatert kl. 11.02, 15.09.20

Smittevern og kollektiv transport

“Kollektivreisande vert tilrådd å nytta munnbind der det er stor trengsel og det ikkje let seg gjera å halda ein-metersregelen. Dette gjeld ikkje for barn under ungdomsskulealder.”

Nye smitteråd:

https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/endrar-smittevernrad-etter-auka-smitte-i-bergen.26934.aspx

Det er altså ikkje eit krav om å nytte munnbind, men ei kommunal tilråding som følgjer av raud sone i Bg og Askøy. Gjeld all kollektivtransport om ein ikkje kan halde avstand og det er ikkje skilje mellom skulebuss og andre bussar.

Heimane må eventuelt halde ungdommane sine med munnbind dersom heimen vurderer at det skal brukast.

Straumstans

Grunna straumbrot var elevane sendt heim kl 11.15 i dag. Hovudsakleg fordi ringeklokkene og ventilasjon ikkje fungerer ved straumstans. Foreldra vart varsla på sms. Elevane som ikkje kunne gå, sykle eller bli henta, kunne møte i kantina for tilsyn og hjelp.

Velkomen til foreldremøte

Velkomne til foreldremøte for nye 8. trinn hausten 2020.

Vi minnar om at kun ein føresett per elev kan møte, grunna smittevernreglane.

Klasse 8C og 8D: 25.august møtast vi i kantina kl 18- 19. Klassemøte i kantina og på rom 216 kl 19- 20

Klasse 8E, 8F og 8G: måndag 31.august møtast vi i gymsalen kl 18- 19. Klassemøte frå kl 19- 20

Klasse 8A og 8B: tysdag 1 .september møtast vi i kantina kl 18- 19. Klassemøte i kantina og på rom 216 frå kl 19- 20

Vel møtt!

Smittevern

Elevar skal ikkje møte på skulen når dei opplever følgande:

Elevar med luftvegssymptom:

  • Elevar skal sjølv med milde luftvegssymptom og sjukdomskjensler, ikkje møte på skulen. Dei skal halde seg heime til dei har vore symptomfrie i 1 døgn.

Elevar som har bekrefta covid-19:

  • Skal vere i isolasjon. Det er helsetenesta som  avgjer kven som skal vere i isolasjon og kor lenge, etter råd gjeve av Folkehelseinstituttet (fhi.no). Retningsliner til forskrifta som regulerer isolasjon er gjeve av Helsedirektoratet.

Elevar  som er nærkontaktar/husstandsmedlem til ein person med bekreftet covid-19:

  • Skal vere i karantene. Det er helsetenesta som avgjer kven som skal vere i karantene og kor lenge, etter råd gjeve av Folkehelseinstituttet (fhi.no). Retningsliner til forskrifta som regulerer karantene er gjeve av Helsedirektoratet. (HDIR)

Elevar som vert sjuke på skulen,

vert isolert på eige rom, føresette vert ringt til og avtalar heimtransport.

HUGS SOM VANLEG: meld alltid frå til kontaktlærar ved sjukdom.

Informasjon om skuleskyss frå 2.juni

I oppdatert smittevernrettleiar for grunnskulen heiter det framleis at bruk av offentleg transport til og frå skulen skal avgrensast der det er mogleg. Vidare går det fram at elevar bør sitte på annakvart sete, men at elevar frå same hushaldning eller same kohort (klasse) kan sitte saman.

Sidan elevar frå same klasse kan sitte saman vil dette medføre at Skyss kan frakte fleire elevar enn tidlegare. I praksis kan alle setane nyttast (også dei setane som er merka med plakat om at ikkje skal nyttast), så lenge ein kan sitte saman med ein frå same klasse. Bussoperatørane er informert om at elevar ikkje skal bli køyrt forbi, for å sikre at alle elevar kjem seg til skulen