Læringsmiljø

Retten til et godt psykososialt miljø

Her finn de informasjon om rettane elevane har til eit godt psykososialt miljø. Om elevar ikkje opplever å ha det bra på skulen, er det viktig for alle å melde i frå til skulen. It takes a village to rise a child! Bry deg gjerne om medelevar /andre sine born!

http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-2-2010—Retten-til-et-godt-psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/

 

http://www.udir.no/Laringsmiljo/     

På skoleporten. no kan du finne denne skulen og andre skular sine resultat på Elevundersøkinga ( haust 10. trinn årvist): http://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&underomrade=8&skoletype=0&skoletypemenuid=0&trinn=10#rapport