Velkommen til Gangstø Ressurssenter

Gangstø ressursenter skal styrkje det spesialpedagogiske arbeidet i kommunen.

Med høg kompetanse og erfaring ynskjer vi styrkje skule og foreldre i utfordringar dei står i knytt til skuledagen.


Innlegg i møte for «utvalg og tjenester for levevilkår»

TAM ved Kenneth Bruvik og Gangstø Ressurssenter ved Guttorm Helgøy, slapp til i møte i utval for tenester og levekår i dag. Bodskapen deira var klar. Sårbare barn og unge er ikkje eit korona fenomen. Desse unge har alltid vore der og slik kjem det til å vere framover og. Vi må sjå individa og lage eit tilbod til alle. Og det krev mot til å satse og vilje til å halde fast ved det som virkar. For gruppa og for den enkelte. Fordi ein ser at det nyttar, kvar dag.

Fjernundervisning Gangstø ressurssenter

Fjernundervisning Gangstø ressurssenter

Gangstø startar med fjernundervisning frå mandag 16.3

Det er klarert med føresette iht tilgang på nett. For dei som ikkje har dette vil det bli levert heim arbeidshefter med veiledning over tlf. Alle elevane ved Gangstø har meldt tilbake at dei deltek i fjernundervisninga.

 • Det vil kvar søndag ligge vekeplan for elevar og føresette ute på disk. Denne vil innehalde oversikt over når oppgåver i dei ulike faga vert publisert. Kvar faglærar er ansvarleg for å få inn oversikt over sine fag. Vekeplanen inneheld og ei oversikt over når dei ulike ressursspersonane er tilgjengelege for veiledning og leksehjelp.
 • Det vert kvar morgon lagt ut arbeid for dagen til elevane. Dette skal leverast til faglærar  innan kl 13.00 samme dag. Elevane kan nytta chatfunksjonar  for å få hjelp undervegs i arbeidet. Alle elevane skal få tilbakemeldingar på arbeidet sitt seinast neste dag.

  Elevane vil bli ringt av kontaktlærar kvar morgon, for å sikre at dei kjem seg i gang med undervisninga. Faglærar  ring og elevane etter endt undervisning for å høyre om oppgåvene har gått fint.

  Det vil bli gjeve oppgåver i norsk, matte,engelsk, naturfag og sammfunnsfag. Og ei praktisk oppgåve som motiverer for fysisk aktivitet.

  I tillegg til oppgåver som er obligatorisk å levere inn, vil det bli gitt info og ei oppfordring om å arbeide med nettressurssar vi vanlegvis nyttar i skuletida.
  Det er satt opp avtalt tlf samtale med føresette og elev kvar fredag. Gunhild Fjell.

Situasjonen knyttet til korona viruset

I forbindelse med situasjonen knyttet til korona viruset kan vi gi en foreløpig informasjon om tiltak og eventuell hjemmeundervisning :

 • Vi er per i dag ikke kjent med at noen av skolens elever eller ansatte er smittet eller i karantene som en følge av koronaviruset.
 • Eventuelle samlinger som er planlagt den nærmeste tiden vil sannsynligvis avlyses.
 • Vi har høy fokus på hygiene på skolen, og ber om hjelp fra dere hjemme om dette. Snakk med barnet ditt om viktigheten av å vaske hender godt med såpe og vann samt å nyse/hoste i papir eller albuekroken.
 • Elevene følger vanlige spisetider og det vil være ekstra fokus på håndhygiene. Vi anbefaler at elevene har med enkle og gode matpakker som ikke medfører ekstra behov for hygienetiltak.
 • Alle som er i kontakt med mat skal bruke hansker.
 • Renholderne har ekstra fokus på renhold av kontaktpunkt som dørhåndtak og lignende, og disse rengjøres hyppigere enn normalt.
 • Vi vil følge situasjonen tett og informerer så langt det lar seg gjøre etter hvert som skolen får informasjon.

Det er viktig å følge med på Øygarden kommune/ Folkehelseinstituttets hjemmesider slik at dere er oppdatert på de retningslinjene som blir lagt ut i forhold til begrensning av smitte.

Dersom det skulle bli aktuelt med hjemmeundervisning kan vi informere om følgende:

 • Elevene skal så snart som mulig få nettbrett med seg hjem
 • Alle lærerne har møte før helgen for å lage plan for hjemmeundervisning. Dette arbeidet fortsetter over helgen.
 • Ny informasjon blir lagt ut på hjemmesiden, med sms varsling i forkant.
 • Ta kontakt med kontaktlærer på SMS eventuelt med ledelsen ved skolen. Gunhild Fjell 98404922, Guttorm Helgøy 91335913

Med hilsen Guttorm & Gunhild på vegne av alle oss på Gangstø

Studentar på besøk

I dag hadde vi besøk av 15 studentar frå HIB. Videreutdanning – Åtferdsvanskar. Dei fekk høyre om Gangstø ressurssenter sine ulike «avdelingar» og korleis vi på ungdomskule avdelinga arbeidar med tilpassa opplæring og sosial kompetanse . Vi er stolte av å få tilliten til å dele av vår kunnskap 😊

Sommerhilsen fra rektor

Gangstø ressurssenter går nå i sommermodus. Elevene tar ferie, og dessverre så er det noen vi ikke får lov å dele dagene med på skoleavdelingen lenger. Her skal alle vite at det er med tungt hjerte, og jeg vet at den opplevelsen er gjensidig. Elevene viser oss det….

Noen har hatt sin siste dag hos «Kjellien» mens andre ser frem til at sommeren er over slik at de kan få være ham på aktiviteter igjen. Kjelli er klar.

Mange kan til høsten se frem til oppstart på videregående fordi Annlaug har vært der og hjulpet dem gjennom besøk hos helsetjenesten og trygget dem i utfylling av skjema og overholdelse av frister som finnes.

Rettleiarteamet sender både elever og klasser på ferie etter givende samarbeid med både lærere, foreldre og skoleledelse. Å ha en jobb hvor du får møte så mange mennesker er lærerikt og givende.

Sånn er det på Gangstø, vi lærer. Vi lærer nye barn og voksne å kjenne hvert år, noen ganger daglig. Alle vi på Gangstø jobber ikke med det samme, men vi jobber for det samme. Barn og unge skal ha en trygg og god skolehverdag som fremmer helse, læring og trivsel. Vi skal se hele mennesket, og da må vi vite at livet utenfor skolen har enorm betydning for livet på skolen. Vite det og handle ut fra det.

Det er ikke lenge før vi skal få utvide våre bekjentskaper til å gjelde en ny kommune. Vi skal bli kjent med dem som holder til i det som i dag er Sund og Øygarden. Det gleder vi oss til. For der skal vi lære nye mennesker å kjenne, nye systemer og nye tanker.
Fra 1. August vil fire miljøterapeuter som har jobbet på barneskolene våre ha mer av sin arbeidstid til Gangstø, og vi vil bli enda bedre kjent med dem. Alle disse elementene vil gi oss ny læring og et enda bedre møte med det enkelte barn.

Hvis du skulle være litt usikker på hva de som jobber på Gangstø gjør på til daglig, anbefaler jeg deg å følge med på denne hjemmesiden. Jeg legger også ved noen stikkord til slutt her som sier litt om det. De som jobber på Gangstø har grunn til å være stolt av jobben de gjør.

Jeg er stolt og vil ønske elever, foreldre og alle andre samarbeidspartnere en god sommer. Og vi gleder oss til høsten.

* Trygg I Fjell
* Skolevegringsteamet
* Beredskapteamet for psykososialt arbeid
* Startsamtalen
* Kompetanseheving til ansatte i skolen innen psykososialt arbeid
* Foreldremøter om den digitale hverdagen, mobbing og samarbeid skole-hjem
* Veiledning til skolene ved utfordrende klassemiljø
* SLT koordinator (Samordnede lokale kriminalitets forebyggende tiltak)

Det er mer, men følg med, så skal du få vite mer senere.

Guttorm Helgøy
Rektor Gangstø ressurssenter
TLF 913 35 913

God sommer!

Sommeren nærmer seg med stormskritt. Det er snart tid for late dager med skolefri.Håper dere alle tar dere tid til å reflektere over den veien dere har gått, etter dere kom her til oss på Gangstø. Felles for dere alle var at skolehverdagen dere kom fra føltes litt vanskelig.

Dere skal alle være kjempestolte av den jobben dere har gjort for å skape en bedre hverdag for dere selv. Her på Gangstø kaller vi det å være “agent i eget liv “. Vi er mange rundt deg som ønsker at du skal ha det bra, som vil veilede og hjelpe. Men den som gjør den største og viktigste jobben er deg selv !

Husk alltid på at du er flink til MYE ! karakterer og prøver forteller lite om hvem du er. Du har uendelig mange gode egenskaper som ikke kan beskrives med tall.

Dager hvor ting kjennes vanskelig, skal du alltid huske på at det er i motbakke det går oppover. Stol på de voksne rundt deg og tenk at dette klarer jeg. Gjør ting du liker. Bruk tid sammen med mennesker som gjør deg glad. Det vil gi deg energi og styrke i hverdagen din.

Ta med deg humor og glede som du har vært så raus med her på Gangstø. Latter forlenger gjerne ikke livet, men gjør det uten tvil mye bedre å leve.Fortsett å passe på hverandre, selv om dere nå skal ulike veier i livet. Møtes dere spør : “hvordan har du det “. og om dere møter noen som ikke har det bra, gi beskjed til en voksen.

Vi er takknemlig for å ha fått lov til å bli kjent med deg.Vi ønsker alle våre 10 klassinger lykke til med nye spennende utfordringer.Takk til alle foreldre for godt samarbeid og lån av flotte ungdommer.

Livet i fjæra

Da solen strålte og vinden hadde glemt oss, dro vi på spontan tur til fjæra. Her var det mye spennende å finne. Vi glemte helt at sjøen ikke holdt badetemperatur og fant mange skatter. Hjerteskjell, knivskjell og blåskjell. Strandkrabbe, eremittkreps og strandreke. Tentaklene til sjøanemonen føles som sandpapir, og med kraftig rødfarge ligger den klar til å fange små krepsdyr eller fisk.

 

Noen av kompetansemålene vi har vært innom på turen (Naturfag og kroppsøving):

 • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
 • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
 • vere med i ulike friluftslivsaktivitetar og praktisere trygg ferdsel under varierte vêrtilhøve
 • fortelje om lokale friluftslivstradisjonar
 • praktisere trygg ferdsel og gjere risiko- og sikkerheitsvurderingar i, ved og på vatn under varierte vêrforhold

 

Krister