Velkommen til Knappskog skule

Knappskog skule ligg på austsida på Sotra, i Øygarden kommune, om lag 25 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen vår strekk seg frå Morland i sør til Spjeld i nord. Ved oppstart dette skuleåret har Knappskog skule 231 elevar og 45 tilsette.
Rektor er Odd Erik Kjeldstad.


Sommarhelsing frå rektor

Kjære foreldre.

I dag er siste skuledagen til elevane og sommarferien står for døra. Skuleåret 2019-2020 har vore eit heilt spesielt år, og vil for alltid bli ståande som året der skulen blei stengt ned som følgje av ein pandemi. Eg håpar og trur vi aldri meir vil oppleve eit slikt tiltak, men tenkjer vi har gjort oss nokre erfaringar som vi vil ta med oss vidare. På Knappskog har vi gjennom fleire år hatt ei større satsing på digital undervisning, noko som gjorde at vi var gått rusta når vi starta opp med fjernundervisning i mars. Med nokre få unntak så fungerte det tekniske greitt og vi hadde gode plattformar til å drive undervisning når elevane var heime. I tillegg fekk vi god hjelp frå foreldra som støtta elevane og hjelpte til så godt dei kunne på heimebane. Eg veit det var krevjande for mange av ulike grunnar og eg vil nytte høve til å takka foreldra for den innsatsen dei har gjort; spesielt i denne vanskelege tida, men og generelt gjennom skuleåret. Mykje av dei tradisjonelle arrangementa som vi vanlegvis har mot slutten av skuleåret har vi måtte gjere annleis i år. Vi er glad for at vi fekk ta imot dei nye førsteklassingane som skal begynne på skulen i august. Ikkje alle foreldre fekk vere med, men elevane hadde ein fin dag på skulen. Den tradisjonelle avslutninga for 7. trinn kunne vi dessverre ikkje gjennomføre slik vi pleier med gjestar og foreldre. Det er vi lei oss for, men elevane hadde ei fin avslutning saman med lærarane og foreldrekontaktane. Eg vil takka foreldra på 7. trinn for den tida de har vore her og det samarbeidet vi har hatt. Eg vil ynskje lukke til vidare på vegen med dei fine ungdommane dykkar. Elles vil eg ynskje alle ein riktig fin sommar til vi møtast igjen til hausten. Første skuledag er måndag 17. august.

God sommar:)

Helsing Odd Erik Kjeldstad, rektor

Sommarles

Endeleg sommar og ny Sommarles!

Delta i Noregs største og kulaste lesekampanje

Sommarles.no er ei lesekampanje som biblioteka arrangerer for barneskuleelevar i sommerferien. Kampanjen varer frå 1. juni til 31. august. Deltakarane samlar XP (poeng) ved å løyse oppgåver, stikke innom det lokale biblioteket for å hente kodeord, og framfor alt, lese og registrere så mange bøker dei berre orkar gjennom heile sommarferien! Deltakerne får dessuten eksklusiv tilgang til ei spesialskriven Sommarles-forteljing av forfattar Mari Moen Holsve.

Deltakarane vinn digitale trofé og små premiar dei kan hente på biblioteket. Det er mange forskjellige premiar å velje mellom, og deltakarane får beskjed når dei har samla nok XP til å hente ein premie.

https://sommerles.no/

Transponder (melding til nye foreldre)

Hei!

På Knappskog skule brukar vi Transponder som digital meldingsbok. For å få tilgang til denne loggar du på transponder.no på nett, eller lastar ned appen «Transponder meldingsbok» i Google Play eller App store.

Her kan du lese meir om Transpoder meldingsbok

For å logge på Transponder meldingsbok første gong brukar du id-porten.

Her finn du forklaringar om bruken av meldingsboka:
Kom igang
For føresette

Skulestart 5. – 7.trinn i veke 20

Skulen opnar for 5. -7.trinn i veke 20. Meir informasjon om oppstart vil kome i løpet av fredag 8.mai.

Grunna smitterisiko vil enkelte born framleis måtte vera heime og vil då få tilbod om fjernundervisning. Nedanfor finn du ei lenkje til eigenerklæringsskjema der ein kan gje informasjon om at barnet, føresette eller andre i same husstand er i risikogruppa og vil ha behov for fjernundervisning. Meir informasjon om fjernundervisning og heimeundervisning finn du også i lenka under

Eigenerklæring for fjernundervisning eller heimeundervisning

Melding frå rektor

God morgon:)

Tross denne vanskelege situasjonen er det fint å sjå at mykje av heimeundervisninga allereie er i gang på skulen.

Mange av lærarane melder om god kontakt med elevane på dei digitale plattformane vi har i bruk. Det er nokre tekniske utfodringar på enkelte trinn, men vi håpar å løyse dei etter kvart. Vi ser at Transponder i periodar har vore treig og det er noko vi har meldt tilbake til leverandør. Dei forsikrar oss om at dei gjer det dei kan for å løyse situasjonen, men at det er krevjande når så mykje kommunikasjon i skulenorge skal skje samtidig. Vi reknar med dette vi ordne seg, og allereie i dag er det betre.

Nokon spør om spesialundervisning, og til det er det å seie at spesialundervininga så godt det let seg gjere vert følgt opp av kontaktlærar i samarbeid med lærar som har ansvar for spesialundervininga. Spes.ped koordinator vil i perioden følgje opp fagfeltet spesielt og ha eit overordna ansvar for desse elevane.

Elevar med spesialundervisning skal på lik linje med alle andre vere heime, men skal føgjast opp ut frå deira særskilte behov.

Så vil eg få takka foreldra for god tilrettelegging samt mange positive tilbakemeldingar på informasjonsflyten.

Når vi no har kome i ein så alvorleg og utfordrande situasjon, så får vi saman gjere det beste ut av det gjennom god dialog og bruk av egna digitale verktøy.

Eg tenkjer Knappskog skule er godt rusta til å drive skule og undervisning digitalt, og lærarane har god kompetanse i desse verktøya. Det vil heilt sikkert oppstå utfordringar og spørsmål, og då må de vere snill å ta kontakt med oss. I første omgang kontaktlærar, men og Rektor på tlf. 99645370.

Ha ein fin fredag og helg:)

mvh

Odd Erik Kjeldstad

Rektor