Velkommen til Knappskog skule

Knappskog skule ligg på austsida på Sotra, i Fjell kommune, om lag 25 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen vår strekk seg frå Morland i sør til Spjeld i nord. Skulen har dette året 216 elevar og 41 tilsette.
Rektor er Odd Erik Kjeldstad.


Energimessa 2018

Torsdag 15. og fredag 16.mars er det duka for årets energimesse på Sartor Storsenter og tradisjonen tru skal Knappskog skule delta med 5.trinn. Temaet for årets messe er ny løysing på gamalt problem.

5. trinn har i samband med dette jobba med eit prosjekt om fornybar energi. Dei har også bygd og programmert sluser i Lego Wedo. Dette skal visast fram på messa. Elevar og lærarar ved Knappskog skule inviterer foreldre, besteforeldre og andre interesserte om å besøke energimessa torsdag 15. eller fredag 16. mars på Sartor Storsenter. Messa vert opna av Fylesvaraordførar Pål Kårbø torsdag kl 1130.

Vi håpar mange vil ta turen innom.

Her finn du meir informasjon om Energimessa.

Gratisprinsippet i grunnskuleopplæringa

Gratisprinsippet i grunnskuleopplæringa er regulert i opplæringslova § 2.15 i opplæringslova. Der står det at kommunen ikkje kan krevje at elevar eller foreldre dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa. Til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa. Skulen og kommunen kan heller ikkje krevje eigenbetaling for aktivitetar som er ein del av opplæringa, men som går føre seg utanfor skuletida. Mat, drikke, nødvendige klede og anna utstyr som ikkje er undervisningsmateriell, må foreldra dekke.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gratisprinsippet/

Aktivitetar som ikkje vert organisert av skulen og som ikkje er ein del av opplæringa, er ikkje regulert i opplæringslova, og dermed ikkje omfatta av gratisprinsippet i skulen.

Knappskog skule 21. februar 2018
Odd Erik Kjeldstad
Rektor

Vedtak om ei lokal endring i skuleruta for neste skuleår

Samarbeidsutvalet på Knappskog skule har gjort vedtak om ei lokal endring i skuleruta for neste skuleår (skuleåret 2018-2019). Planleggingsdagen 01.02.2019 er flytta til 12.11.2018. Det betyr i praksis at 12. november 2018 blir elevfri, og at 1. februar 2019 blir vanleg skuledag. Vedtaket blei gjort i samarbeidsutvalet 22. februar 2018.

Merk at denne endringa kun gjeld for elevar på Knappskog skule.

Her finn du skuleruta for Knappskog skule.

Gratisprinsippet

Det er kome spørsmål på foreldremøte om gratisprinsippet i skulen og som følgje av det legg vi ut følgjande informasjon på heimesida:

 

«Gratisprinsippet i grunnskuleopplæringa»

Gratisprinsippet i grunnskuleopplæringa er regulert i opplæringslova § 2.15 i opplæringslova. Der står det at kommunen ikkje kan krevje at elevar eller foreldre dekkjer utgifter i samband med grunnskoleopplæringa. Til dømes utgifter til undervisningsmateriell, transport i skoletida, leirskoleopphald, ekskursjonar eller andre turar som er ein del av grunnskoleopplæringa. Skulen og kommunen kan heller ikkje krevje eigenbetaling for aktivitetar som er ein del av opplæringa, men som går føre seg utanfor skuletida. Mat, drikke, nødvendige klede og anna utstyr som ikkje er undervisningsmateriell, må foreldra dekke.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gratisprinsippet/

 

Aktivitetar som ikkje vert organisert av skulen og som ikkje er ein del av opplæringa, er ikkje regulert i opplæringslova, og dermed ikkje omfatta av gratisprinsippet i skulen.

 

Knappskog skule 21. februar 2018

Odd Erik Kjeldstad

Rektor

Innskriving skuleåret 2018/2019

Grunnskoleopplæringa skal til vanleg ta til det kalenderåret barnet fyller 6 år (jmf. Opplæringslova §2-1), og Knappskog skule ber føresette med barn som skal gå på skulen om å registrere barnet som elev på skulen frå neste skuleår.
Innskriving av barnet kan de gjera her.–> www.fjell.kommune\innskriving

Dei nye førsteklassingane vil seinare i vår få tilbod om å kome til skulen på førskuledag torsdag 24. mai, og skulen vil sende meir informasjon om dette når det nærmar seg. Føresette vil i samband med førskuledagen bli samla for å få informasjon om skulen og det å bli elev på Knappskog skule.

Generell informasjon om skulen finn de på denne nettstaden, og ta gjerne kontakt viss de er spesielle tilhøve de som foreldre ynskjer å få rettleiing om.

Velkomen til Knappskog skule!
Mvh
Odd Erik Kjeldstad
Rektor

Overgang til digital meldingsbok

Skulen har fått tilbakemeldingar frå nokre foreldre som er kritisk til å levera frå seg sitt personnummer til skulen. Det respekterer vi fullt ut og forstår ut frå personvernomsyn at enkelte er kritisk til det.

Så vil eg gjerne forklara kvifor skulen treng naudsynte personopplysningar frå foreldra. Når vi no går over til ei digital meldeteneste, er det påkrevd med ei sikker innlogging til tenesta. Det betyr at vi må leggje til rette for innlogging med bruk av BankID, MinId eller tilsvarande. Då får vi tilsvarande sikring av tenesta som det er i til dømes Altinn og helsenorge etc. For å kunne kople meldetenesta til ID-porten treng vi foreldra sitt personnummer på 11 siffer. Opplysningane vil ikkje bli brukt til andre føremål og det er ingen andre enn skulen som vil få tilgang.

Frå neste skuleår vil kommunen ha system som hentar inn desse opplysningane automatisk frå folkeregisteret. Så når vi no hentar inn desse opplysningar manuelt, er det for å kunne få på plass den digitale meldeboka tidlegare, og for alle elevar og føresette på skulen.

Eg håpar foreldra forstår at vi gjer dette for å sikre ein god og trygg informasjonsflyt, og at vi ynskjer å få på plass eit system som gjer kommunikasjonen enklare mellom skule og heim. Ta gjerne kontakt med rektor dersom noko er uklart eller du har spørsmål til dette.

Meir informasjon om korleis Fjell kommune handsamar og nyttar personvernopplysningar finn du her: https://www.fjell.kommune.no/miside/personvernerklaring/

Odd Erik Kjeldstad
Rektor

Nasjonale kartleggingsprøver

Elevar på 1.-4. trinn skal i perioden 12.mars til 13. april gjennomføre nasjonale kartleggingsprøver. Informasjon om prøver, fag og trinn finn de her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/hva-er-kartleggingsprover/

I Fjell kommune er det bestemt at elevane skal gjennomføre alle dei oppsette prøvane for 1.-4. trinn. Kontaktlærar vil informera nærare om tidspunkt for gjennomføringa når det nærmar seg.

Transponder meldingsbok

I løpet av våren skal alle klassene på Knappskog over på den digitale meldingsboka Transponder. Transponder er ein sikker kommunikasjonskanal mellom heim og skule. Foreldre kan installere denne som app på telefonen eller bruke den i nettlesar. For å logge på Transponder må ein bruke minID. Dette gjer at kommunikasjonen blir sikker.Pålogging via MinID gjer at vi treng personnummer til dei føresette. Desse leverer de inn slik de syns det er best, som ranselpost, SMS eller e-post til lærar eller ved å komme innom i resepsjonen.

Les meir…