Velkommen til Knappskog skule

Knappskog skule ligg på austsida på Sotra, i Øygarden kommune, om lag 25 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen vår strekk seg frå Morland i sør til Spjeld i nord. Ved oppstart dette skuleåret har Knappskog skule 231 elevar og 45 tilsette.
Rektor er Odd Erik Kjeldstad.


Transponder (melding til nye foreldre)

Hei!

På Knappskog skule brukar vi Transponder som digital meldingsbok. For å få tilgang til denne loggar du på transponder.no på nett, eller lastar ned appen «Transponder meldingsbok» i Google Play eller App store.

Her kan du lese meir om Transpoder meldingsbok

For å logge på Transponder meldingsbok første gong brukar du id-porten.

Her finn du forklaringar om bruken av meldingsboka:
Kom igang
For føresette

Skulestart 5. – 7.trinn i veke 20

Skulen opnar for 5. -7.trinn i veke 20. Meir informasjon om oppstart vil kome i løpet av fredag 8.mai.

Grunna smitterisiko vil enkelte born framleis måtte vera heime og vil då få tilbod om fjernundervisning. Nedanfor finn du ei lenkje til eigenerklæringsskjema der ein kan gje informasjon om at barnet, føresette eller andre i same husstand er i risikogruppa og vil ha behov for fjernundervisning. Meir informasjon om fjernundervisning og heimeundervisning finn du også i lenka under

Eigenerklæring for fjernundervisning eller heimeundervisning

Melding frå rektor

God morgon:)

Tross denne vanskelege situasjonen er det fint å sjå at mykje av heimeundervisninga allereie er i gang på skulen.

Mange av lærarane melder om god kontakt med elevane på dei digitale plattformane vi har i bruk. Det er nokre tekniske utfodringar på enkelte trinn, men vi håpar å løyse dei etter kvart. Vi ser at Transponder i periodar har vore treig og det er noko vi har meldt tilbake til leverandør. Dei forsikrar oss om at dei gjer det dei kan for å løyse situasjonen, men at det er krevjande når så mykje kommunikasjon i skulenorge skal skje samtidig. Vi reknar med dette vi ordne seg, og allereie i dag er det betre.

Nokon spør om spesialundervisning, og til det er det å seie at spesialundervininga så godt det let seg gjere vert følgt opp av kontaktlærar i samarbeid med lærar som har ansvar for spesialundervininga. Spes.ped koordinator vil i perioden følgje opp fagfeltet spesielt og ha eit overordna ansvar for desse elevane.

Elevar med spesialundervisning skal på lik linje med alle andre vere heime, men skal føgjast opp ut frå deira særskilte behov.

Så vil eg få takka foreldra for god tilrettelegging samt mange positive tilbakemeldingar på informasjonsflyten.

Når vi no har kome i ein så alvorleg og utfordrande situasjon, så får vi saman gjere det beste ut av det gjennom god dialog og bruk av egna digitale verktøy.

Eg tenkjer Knappskog skule er godt rusta til å drive skule og undervisning digitalt, og lærarane har god kompetanse i desse verktøya. Det vil heilt sikkert oppstå utfordringar og spørsmål, og då må de vere snill å ta kontakt med oss. I første omgang kontaktlærar, men og Rektor på tlf. 99645370.

Ha ein fin fredag og helg:)

mvh

Odd Erik Kjeldstad

Rektor

Stengt skule frå og med fredag 13.03

Til foreldre.

Ordførar har no gått ut i vestnytt med informasjon om at skulane i Øygarden stengjer som følgje av situasjonen med koronasmitte.

Kommunen oppfordrar foreldre til å halda borna borte frå skulen frå i morgon av, og skulen vil bli heilt stengt frå måndag.

Vi skal no kl 12 ha eit møte med lærarane der vi planlegg for heimeundervisning. Lærarane vil då ha litt tid med elevane til viktige førebuingar og avtalar før dei går heim.

Vi vil informera fortløpande når vi veit meir.

Dette er ein krevjande situasjon for tilsette, foreldre og elevar, men slik situasjonen er no, er dette det einaste riktige å gjere.

Eg tenkjer vi saman skal få til ei grei oppfølging på digitale plattform. Vi er godt rusta for det.

https://www.vestnytt.no/nyheter/i/Vb3e24/fraa-maandag-stenger-skulane

med vennleg helsing

Odd Erik Kjeldstad

Oppdatering korona – Foreldresamtalar utgår

Av omsyn til smittevernberedskap har vi bestemt at skulen avlyser alle foreldresamtalane frå i dag og framover.

Lærarane vil sende eit vurderingsskjema heim på Transponder samt tilby ein telefonsamtale dersom det er behov for det.

Rektor ber og foreldra halde seg orientert på heimesida til skulen samt på Øygarden kommune sine sider om situasjonen med koronasmitte.

Eg presiserar at skulen per i dag ikkje har fått melding om smitte blant elevar eller tilsette.

Rektor

Korona

Skulen har fått fleire meldingar frå bekymra foreldre som har born som er ekstra utsett for smitte. Både med omsyn til eiga sjukdomsbilete, men og av omsyn til foreldre og andre pårørande sitt sjukdomsbilete.

I slike situasjonar er det vanskeleg for skulen å gi råd om kva ein bør gjere. Dette bør ein drøfte med sin fastlege og på grunnlag av det gjere seg opp ei sjølvstendig vurdering av risiko for å sende elevane til skulen.

Det vi kan seie er at skulen vil varsle alle foreldre dersom elevar er smitta eller satt i karantene. Skulen er og førebudd på digital heimeundervisning av elevar dersom det skulle bli aktuelt for ein periode.

Rektor presiserer at Knappskog skule per i dag 11. mars ikkje har elevar som er smitta eller i karantene.

Er de uroa eller har spørsmål, så kan de kontakte rektor på telefon 55097552