Velkommen til Knappskog skule

Knappskog skule ligg på austsida på Sotra, i Fjell kommune, om lag 25 minutt frå Bergen sentrum. Skulekrinsen vår strekk seg frå Morland i sør til Spjeld i nord. Skulen har dette året 216 elevar og 41 tilsette.
Rektor er Odd Erik Kjeldstad.


Leksehjelp våren 2018

Det er klart for ny påmelding til leksehjelp for våren 2018 (for elevar på 2.-4. trinn). Påmelding sendast direkte til leiar i skulefritidsordninga på følgjande e-postadresse: irene.ormevik@fjell.kommune.no

Elevar som allereie går på leksehjelp treng ikkje å sende påmelding på nytt. Frist: 15. desember.

Skulegudsteneste før jul

I Fjell kommune er det ein tradisjon at skulane deltek på skulegudsteneste før jul. Elevane på Knappskog skal delta på adventsgudsteneste i Fjell kyrkje tysdag 19. desember. Av praktiske grunnar har Knappskog skule rutine om å be foreldra om eit generelt samtykke for å delta på adventsgudstenester i tida eleven går på Knappskog skule. Det samtykke blir eventuelt gitt i eit skjema då eleven begynnar på skulen. Elevar som ikkje har samtykke om deltaking, får tilbod om alternativ undervisning på skulen.

Ta kontakt med skulen dersom de ynskjer å trekke tilbake samtykke.
Mvh Rektor.

Digitale klasserom i praksis

Måndag 27. november var utval for samordna regional digitalisering på besøk på Knappskog skule.

Samordna regional digitalisering er eit samarbeid mellom Bergen, Os, Askøy, Fjell og Lindås kommunar. Samarbeidet vart etablert som eit prosjekt i februar 2017, og vil bli formalisert gjennom ein avtale mellom kommunane i starten av 2018. Les meir…

Digg Læring på Facebook

Knappskog skule publiserer eiga facebookside for prosjektet Digg Læring. På sida vil skulen leggje ut nyhendestoff i prosjektet, forsking, generelle informasjon og andre aktuelle saker knytt til digitalisering og innovativ læring.

Vi håpar og trur vi kan nå foreldre, fagmiljøet og andre interesserte på ein betre måte og ber interesserte om å like sida. https://www.facebook.com/digglaring/

I løpet av den næraste tida også vil komme eiga heimeside på prosjektet (www.digglaring.no).

Møte i SU torsdag 23. nov. er avlyst

Skulen er blitt orientert om at FAU har gjort vedtektsendringar som betyr at ein av foreldrekontaktane frå kvart trinn i framtida vil utgjere FAU på Knappskog skule.

Etter årsmøtet blei det valt eit interim-styre. Desse skal sitje til nye foreldrekontaktar er på plass til våren, men dei har ikkje fått konstituert seg enno. Det betyr at foreldra sine representantar i SU ikkje formelt er valt og at dei då ikkje kan stilla foreldrerepresentantar på SU-møte førstkommande torsdag. Av den grunn har rektor valt å avlyse møte i påvente av at FAU vel leiar og nestleiar.

Mvh
Odd Erik Kjeldstad
Rektor

12 rette

6. trinn skal på tradisjons vis delta i konkurransen 12 rette som blir arrangert på Sartor av Radio Sotra. Det er innledane runde og elevane frå Knappskog møter andre skular i regionen frå kl. 1830 torsdag 9. november. Skulen håpar elevane kan bli løfta fram av ein heiagjeng med foreldre som møter opp ved glasshuset på Sartor.

Vi ønskjer lukke til !

Innsamla midler til «Bring children from streets»

Det vart samla inn kr. 5553,- til Richard Kiwanuka si stifting på Internasjonal dag. Skulen har oppretta eit samarbeid med Richard som vi håpar kan vere med å bidra inn i det viktige arbeidet han gjer for barn og unge i Uganda. Rektor ynskjer å takka foreldre og andre som kom på besøk og gav pengar til stiftinga.