Melding frå rektor

God morgon:)

Tross denne vanskelege situasjonen er det fint å sjå at mykje av heimeundervisninga allereie er i gang på skulen.

Mange av lærarane melder om god kontakt med elevane på dei digitale plattformane vi har i bruk. Det er nokre tekniske utfodringar på enkelte trinn, men vi håpar å løyse dei etter kvart. Vi ser at Transponder i periodar har vore treig og det er noko vi har meldt tilbake til leverandør. Dei forsikrar oss om at dei gjer det dei kan for å løyse situasjonen, men at det er krevjande når så mykje kommunikasjon i skulenorge skal skje samtidig. Vi reknar med dette vi ordne seg, og allereie i dag er det betre.

Nokon spør om spesialundervisning, og til det er det å seie at spesialundervininga så godt det let seg gjere vert følgt opp av kontaktlærar i samarbeid med lærar som har ansvar for spesialundervininga. Spes.ped koordinator vil i perioden følgje opp fagfeltet spesielt og ha eit overordna ansvar for desse elevane.

Elevar med spesialundervisning skal på lik linje med alle andre vere heime, men skal føgjast opp ut frå deira særskilte behov.

Så vil eg få takka foreldra for god tilrettelegging samt mange positive tilbakemeldingar på informasjonsflyten.

Når vi no har kome i ein så alvorleg og utfordrande situasjon, så får vi saman gjere det beste ut av det gjennom god dialog og bruk av egna digitale verktøy.

Eg tenkjer Knappskog skule er godt rusta til å drive skule og undervisning digitalt, og lærarane har god kompetanse i desse verktøya. Det vil heilt sikkert oppstå utfordringar og spørsmål, og då må de vere snill å ta kontakt med oss. I første omgang kontaktlærar, men og Rektor på tlf. 99645370.

Ha ein fin fredag og helg:)

mvh

Odd Erik Kjeldstad

Rektor

Stengt skule frå og med fredag 13.03

Til foreldre.

Ordførar har no gått ut i vestnytt med informasjon om at skulane i Øygarden stengjer som følgje av situasjonen med koronasmitte.

Kommunen oppfordrar foreldre til å halda borna borte frå skulen frå i morgon av, og skulen vil bli heilt stengt frå måndag.

Vi skal no kl 12 ha eit møte med lærarane der vi planlegg for heimeundervisning. Lærarane vil då ha litt tid med elevane til viktige førebuingar og avtalar før dei går heim.

Vi vil informera fortløpande når vi veit meir.

Dette er ein krevjande situasjon for tilsette, foreldre og elevar, men slik situasjonen er no, er dette det einaste riktige å gjere.

Eg tenkjer vi saman skal få til ei grei oppfølging på digitale plattform. Vi er godt rusta for det.

https://www.vestnytt.no/nyheter/i/Vb3e24/fraa-maandag-stenger-skulane

med vennleg helsing

Odd Erik Kjeldstad

Oppdatering korona – Foreldresamtalar utgår

Av omsyn til smittevernberedskap har vi bestemt at skulen avlyser alle foreldresamtalane frå i dag og framover.

Lærarane vil sende eit vurderingsskjema heim på Transponder samt tilby ein telefonsamtale dersom det er behov for det.

Rektor ber og foreldra halde seg orientert på heimesida til skulen samt på Øygarden kommune sine sider om situasjonen med koronasmitte.

Eg presiserar at skulen per i dag ikkje har fått melding om smitte blant elevar eller tilsette.

Rektor

Korona

Skulen har fått fleire meldingar frå bekymra foreldre som har born som er ekstra utsett for smitte. Både med omsyn til eiga sjukdomsbilete, men og av omsyn til foreldre og andre pårørande sitt sjukdomsbilete.

I slike situasjonar er det vanskeleg for skulen å gi råd om kva ein bør gjere. Dette bør ein drøfte med sin fastlege og på grunnlag av det gjere seg opp ei sjølvstendig vurdering av risiko for å sende elevane til skulen.

Det vi kan seie er at skulen vil varsle alle foreldre dersom elevar er smitta eller satt i karantene. Skulen er og førebudd på digital heimeundervisning av elevar dersom det skulle bli aktuelt for ein periode.

Rektor presiserer at Knappskog skule per i dag 11. mars ikkje har elevar som er smitta eller i karantene.

Er de uroa eller har spørsmål, så kan de kontakte rektor på telefon 55097552

Koronaavlysingar

Pga Korona blir alt av fellesarrangement og fellesmøter avlyst. Utviklingssamtalane går enn så lenge som planlagt.

I første omgang blir foreldremøtet på Fjell for 7.trinnsføresette 17.mars og dysleksiforeldremøtet 18.mars avlyst (utsett på ubestemt tid)

Favorite Informasjon om koronavirus (oppdatert)

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

Informasjon om koronavirus

 

Skulane i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging.

 

Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune.       https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx         

Her er informasjon frå Folkehelseinstituttet.      https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

 

Det betyr i praksis at dersom ein har vore i område med spreiing og har symptom, må ein ikkje senda barna til skulen men ringa lege. Skulen følgjer informasjon frå kommuneleiinga tett og vil informera fortløpande dersom situasjonen endrar seg.

Skulen har skjerpa inn rutinar for handhygiene i tråd med tilrådde tiltak satt i verk frå folkehelseinstituttet.

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

NB: AVLYST!! — Invitasjon til føresette som har elevar som skal starta i 8. trinn på Fjell ungdomsskule hausten 2020

MØTET ER AVLYST

 

 

Tema for kvelden vert:

  • Skulen vår
  • Informasjon om tilvalsfaga
  • Informasjon om valfaga
  • Registreringsskjema med personopplysningar/val av tilvalsfag. (framandspråk, fordjuping, arbeidslivsfag)

Registreringsskjema som følgjer vedlagt leverast til barneskulen innan 3.april.

Det kan væra lurt å venta med å fylla ut skjema til etter informasjonsmøtet.

Håpar så mange som mogleg tek seg tid til å koma. Det kan vere lurt å parkere ved Sotra vidaregåande skule.

Velkomen

Mvh Fjell ungdomsskule