12-rette på Radio Sotra

Førstkomande torsdag er det innleiande rundar i 12-rette konkurransen på Radio Sotra. Konkurransen er for 6. klasse, og kl. 18.30 skal Knappskog skule møte Skogsvåg skule frå Sund og Rong skule frå Øygarden. Dei 3 elevane som skal delta møter kl. 18.15.

Laga møter på Sartor sentertorg ved Baker Brun. Laga må møte opp ca eit kvarter før dei skal i aksjon. Laga som vinn sine omgangar, går direkte til kvartfinale utpå nyåret. Nr. 2 laga må ut i ein ny omgang etter nyttår mot andre nr. 2 lag, medan laga som får minst poeng blir slått ut av konkurransen.
Radio Sotra vil gjerne at laga har med heiagjeng, då det skapar ekstra god stemning.

Konkurransane blir direktesendt på Radio Sotra som vanlig, med reprise påfølgjande laurdag og søndag. Radio Sotra vil gjere det dei kan for at dette blir ei positiv oppleving for elevane som deltek. Vi ønskjer lukke til!

Viktig informasjon om dei to neste vekene

«Torsdag 8. november vil skuledagen slutte kl 1200 for alle elevar. Skulefritidsordninga vil gå som normalt.
Fredag 9. november og måndag 12. november er planleggingsdagar på Knappskog skule. Skule og SFO er desse dagane stengt. Skulen viser til SU-møte 22. februar der det vart vedteke ei lokal endring i skuleruta for Knappskog skule.»

Info om julearrangement 2018

På møte i samarbeidsutvalet 20.09 blei det vedteke ei endring i strukturen på julearrangementa.

Det blei vedteke at arrangementa skal slutte av etter fellessamlinga i gymsalen. Det vert inga avslutning på trinna i etterkant av fellessamlinga.

Utviklingssamtalar i veke 42-43

I veke 42 og veke 43 skal Knappskog skule gjennomføre utviklingsamtalar.
Utviklingsamtalen er heimla i vurderingsforskrifta i opplæringslova og er ein obligatorisk samtale mellom skule og heim om utviklinga til eleven på skulen.

Kontaktlærar vil i samtalen seie litt om eleven sin ståstad, og kva som skal til for at eleven skal utvikle seg vidare i dei grunnleggjande ferdigheitene samt i faga på skulen. Kontaktlærar vil og formidla ei vurdering om korleis eleven fungerer sosialt i samspelet med dei andre elevane på skulen.

Skulen vil sende ei formell innkalling til foreldra om tidspunkt for samtalen.

Rektor

Foreldrekveld: «Barn på digitale arenaer»

Påmelding til foreldrekveld «Barn på digitale arenaer». Onsdag 26. sept., kl 18.00, Knappskog skule, allrommet.

Saman med FAU skal skulen arrangere ein foreldrekveld som skal handle om barn sine tilhøve til digitale arenaer.

Barn i skulealder tilbringer i dag mykje av tida på sosiale media eller andre digitale arenaer. Dette kan i mange tilfelle føre til positive opplevingar, men det kan òg skape utfordringar for eleven, foreldra og/eller skulen. Vi har invitert Barnevakten som skal snakke til foreldre og lærarar om: Korleis skal skulen og foreldra møte denne utfordringa saman? Det vil og bli høve til å stilla spørsmål i etterkant av føredraget.

Det er viktig at det stiller minimum ein føresetterepresentant for kvar elev, slik at alle får med seg det viktige innhaldet i føredraget.

Vel møtt!

PS! Etter påmeldinga vil du få spørsmål om kva du meiner er mest utfordrande i handtering av dette. Resultata her vil i stor grad styre prioriteringa og innhaldet i føredraget. For påmelding, trykk her.

 

Julefestar 2018

Julefestane blir i år:
Tysdag 4. des kl 1800 for 1.-3. trinn.
Torsdag 6. des. kl 1800 for 4.-7. trinn.
Merk at 4. trinn av praktiske omsyn er saman med dei eldste elevane. Foreldrekontaktane på dei ulike klassetrinna har ansvar for organiseringa av avslutninga på trinnet etter fellesarrangementet.
Programmet blir lagt ut seinare når det er klart.

Aktivitetsdag for barn med funksjonsvanskar

Skulane i Fjell har fått invitasjon til ein felles aktivitetsdag for alle elevar med ulike funksjonsvanskar i Fjell kommune. Aktivitetsdagen vil bli arrangert i Ågotneshallen 28. september, og er eit samarbeid mellom Hjelteryggen skule, ergo- og fysioterapitenesta i Fjell kommune, Bardum, Medema, Sunrise Medical, og Sotra turn. For meir info, klikk her.

Bruk av syklar, hoverboards o.a.

Mange elevar ynskjer å nytte ulike framkomstmiddel til skulen, t.d. sykkel, sparkesykkel, hoverboards eller liknande. Skulen overlet denne avgjersla til foreldra, men alle former for framkomstmiddel må parkerast ved eitt av skulen sine sykkelstativ. Skulen tilrår at utstyret vert sikra med sykkellås.

Rektor.

Har du lyst til å spele fotball?

Sotra United sitt barnelag er eit tilrettelagt fotballag for jenter og gutar i alderen 6-15 år, som ikkje finn seg til rette på ordinære fotballag, eller som har ei funksjonsnedsetting. For meir info, sjå her.