Utviklingssamtalar

I veke 42 og veke 43 skal Knappskog skule gjennomføre utviklingsamtalar.
Utviklingsamtalen er heimla i vurderingsforskrifta i opplæringslova og er ein obligatorisk samtale mellom skule og heim om utviklinga til eleven på skulen.

Kontaktlærar vil i samtalen seie litt om eleven sin ståstad, og kva som skal til for at eleven skal utvikle seg vidare i dei grunnleggjande ferdigheitene samt i faga på skulen. Kontaktlærar vil og formidla ei vurdering om korleis eleven fungerer sosialt i samspelet med dei andre elevane på skulen.

Skulen vil sende ei formell innkalling til foreldra om tidspunkt for samtalen i Transponder.

1.trinn har startsamtale i staden for vanleg utviklingssamtale no på hausten.

Rektor

Måltid på skulen

No er hausten kome og kvardagen på Knappskog skule begynnar å gå seg til.
På foreldremøte i førige veke var fleire foreldre oppteken av korleis skulen gjennomførte måltid for elevane. Om dei fekk nok tid, og vidare om innhald og organisering.
Skulen tek utgangspunkt i helsedirektoratet si tilråding om at måltida bør vare i minimum 20 minutt. På Knappskog har vi sagt at måltida kan vare i opptil 30 minutt. På mange skular ligg måltida utanom undervisningstida, men her på skulen er måltida lagt til undervisningstida. Det betyr at tida elevane et, blir teken frå eitt av faga kvar dag. Av den grunn skal matpausen innehalde eit pedagogisk innhald, og det er lærarane sitt ansvar å planlegge tida på lik line som anna undervisningstid. Det er viktig at innhaldet er variert og at organiseringa blir utført på ein slik måte at elevane får ete maten sin. Les meir…

Info frå rektor

Vel overstått foreldremøte. Skulen takkar for frammøte, og ser at dei fleste foreldre er flinke til å følgje opp barna sine på skulen. Det er viktig at lærarane og leiinga får anledning til å møte foreldra i oppstarten slik at vi saman kan leggje grunnlaget for eit trygt og godt skuleår for elevane våre. På slike møte kjem det ofte mykje informasjon samla, og det kan vere vanskeleg for mange å få med seg det viktigaste. Av den grunn så har eg tenkt å sende litt drypp av viktig informasjon direkte til foreldra i meldingsboka framover. Les meir…

Smarte klokker

Det er fleire elevar som no har såkalla smarte klokker. Desse klokkene kan ein ringe med, ta bilete med, sende sms med og filme med. Vi på Knappskog skule ser på desse klokkene på same måte som mobiltelefonar. Desse klokkene er altså ikkje lov å nytte på skulen. Dei må ligge avslått i skulesekken, slik som mobiltelefonen.

Viser til felles kommunale ordensreglar.

Mvh rektor Odd Erik Kjeldstad

Skulemjølk

Tine har i nettportalen gjort det mogeleg for foreldre å velje dagar for individuell levering til sitt barn. Intensjonen er sikkert god, men ordninga blir i praksis umogeleg for skulen å handtera. Viss vi skal halda fram med ordninga så må vi ha ei fast liste for kvart trinn å gå etter. Rektor ber difor foreldra som ikkje har valt fast leveranse om å gå inn i portalen og velje fast leveranse, det vil seie «mjølk kvar dag». Det er framleis mogeleg å velje mellom mjølk (1,5%), mjølk (0,7%) eller laktosefri mjølk.

Knappskog skule 14. august 2019
Odd Erik Kjeldstad
Rektor

FORELDREMØTE OPPSTART 2019

Foreldremøte 1.-4. trinn. Måndag 26. august kl 1800 i allrommet.
Foreldremøte 5.-7. trinn. Tysdag 27. august kl 1800 i allrommet.

På møte vil det først bli gitt fellesinformasjon frå administrasjonen. Etter fellesmøte blir det eit foreldremøte med kontaktlærarane på trinnet.

Det er ei forventning frå skulen at minimum ein av dei føresette deltek på møte.

Vel møtt!
mvh
Odd Erik Kjeldstad
Rektor Knappskog skule

Velkomen til skulestart!

Vi på skulen ynskjer elevar velkomen tilbake på skulen torsdag 15. august. Spesielt velkomen til nye førsteklassingar 🙂

Frammøte:

  • 2.-7. trinn: kl. 08.40.
  • 1. trinn: kl. 09.00.

Elevane sluttar kl. 12.00, og då startar skulefritidsordninga.

Vel møtt!