Foreldrekveld: «Barn på digitale arenaer»

Påmelding til foreldrekveld «Barn på digitale arenaer». Onsdag 26. sept., kl 18.00, Knappskog skule, allrommet.

Saman med FAU skal skulen arrangere ein foreldrekveld som skal handle om barn sine tilhøve til digitale arenaer.

Barn i skulealder tilbringer i dag mykje av tida på sosiale media eller andre digitale arenaer. Dette kan i mange tilfelle føre til positive opplevingar, men det kan òg skape utfordringar for eleven, foreldra og/eller skulen. Vi har invitert Barnevakten som skal snakke til foreldre og lærarar om: Korleis skal skulen og foreldra møte denne utfordringa saman? Det vil og bli høve til å stilla spørsmål i etterkant av føredraget.

Det er viktig at det stiller minimum ein føresetterepresentant for kvar elev, slik at alle får med seg det viktige innhaldet i føredraget.

Vel møtt!

PS! Etter påmeldinga vil du få spørsmål om kva du meiner er mest utfordrande i handtering av dette. Resultata her vil i stor grad styre prioriteringa og innhaldet i føredraget. For påmelding, trykk her.

 

Julefestar 2018

Julefestane blir i år:
Tysdag 4. des kl 1800 for 1.-3. trinn.
Torsdag 6. des. kl 1800 for 4.-7. trinn.
Merk at 4. trinn av praktiske omsyn er saman med dei eldste elevane. Foreldrekontaktane på dei ulike klassetrinna har ansvar for organiseringa av avslutninga på trinnet etter fellesarrangementet.
Programmet blir lagt ut seinare når det er klart.

Aktivitetsdag for barn med funksjonsvanskar

Skulane i Fjell har fått invitasjon til ein felles aktivitetsdag for alle elevar med ulike funksjonsvanskar i Fjell kommune. Aktivitetsdagen vil bli arrangert i Ågotneshallen 28. september, og er eit samarbeid mellom Hjelteryggen skule, ergo- og fysioterapitenesta i Fjell kommune, Bardum, Medema, Sunrise Medical, og Sotra turn. For meir info, klikk her.

Bruk av syklar, hoverboards o.a.

Mange elevar ynskjer å nytte ulike framkomstmiddel til skulen, t.d. sykkel, sparkesykkel, hoverboards eller liknande. Skulen overlet denne avgjersla til foreldra, men alle former for framkomstmiddel må parkerast ved eitt av skulen sine sykkelstativ. Skulen tilrår at utstyret vert sikra med sykkellås.

Rektor.

Har du lyst til å spele fotball?

Sotra United sitt barnelag er eit tilrettelagt fotballag for jenter og gutar i alderen 6-15 år, som ikkje finn seg til rette på ordinære fotballag, eller som har ei funksjonsnedsetting. For meir info, sjå her.

Foreldremøter hausten 2018

«Foreldremøte oppstart 2018»

Foreldremøte 1.-3. trinn.
* Tysdag 28. august kl 18.00 i allrommet.

Foreldremøte 4.-7. trinn.
* Onsdag 29. august kl 18.00 i allrommet.

På møte vil det først bli ein del fellesinformasjon frå administrasjonen. Etter fellesmøte blir det eit foreldremøte med kontaktlærarane på trinnet. Det er forventningar frå skulen at minimum ein av dei føresette deltek på møtet.

Vel møtt!
Rektor Odd Erik Kjeldstad

Velkomen til skulestart!

Vi på skulen ynskjer elevar velkomen tilbake på skulen torsdag 16. august. Spesielt velkomen til nye førsteklassingar 🙂

Frammøte:

  • 2.-7. trinn: kl. 08.40.
  • 1. trinn: kl. 09.00.

Elevane sluttar kl. 12.00, og då startar skulefritidsordninga.

Vel møtt!