Om samarbeidsutval (SU)

§ 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskular

Ved kvar grunnskule skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vera rektor ved skulen. Elevrepresentanten skal ikkje vere til stades når sakar som er omfatta av teieplikt, blir behandla i samarbeidsutvalet.

Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen.