Velkommen til Kolltveit skule

Trygg i FjellKolltveit skule ligg på Sotra, i Fjell kommune, om lag 20 minutt frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Kolltveit, Bildøy, Ekrhovda og Lie. Skulen har dette året 250 elevar og 48 tilsette. Rektor er Karin Haugen. Vi har som mål at Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære.

Om romsituasjonen på skulen vår

Vi er inne i 5.året etter at Ekerhovd skule vart nedlagt og elevane vart overførte til Kolltveit skule. I planleggingsfasen gjorde vi skulesjef og eigedomssjef merksame på at elevprognosen på skulen allereie då var heilt på grensa til kva romkapasiteten tolte. Resultatet den gong vart å regulere inntaksområde i Blommen og Skorafjellet over til Knappskog skule.

Elevtalet på Kolltveit skule ligg stabilt på omlag 250 elevar. Elevtalet på kvart trinn varierer frå 30 til 42. Vi har, og vil i framtida ha, elevgrunnlag til 14 klasser. 2 av trinna i år er storklasser på 30 og 32 elevar.
Dette skuleåret har vi klart å gje alle klassene eit klasserom ved å ta i bruk musikkrommet som klasserom. Når musikkrommet er brukt til klasserom og musikkundervisninga går føre seg i klasseromma, får vi ikkje utnytta utstyr og lydanlegg slik vi brukar å gjere,- både i undervisninga, og til morgonsamlingar og større førestillingar.

Frå hausten 2019 vert vi 14 fulldelte klasser. Det har vi ikkje plass til.
Slik vi ser det, trengst det ein grundig gjennomgang på romsituasjonen for Kolltveit skule. Det må tenkjast langsiktig, men det må og tenkjast og handlast raskt med tanke på komande haust når vi vil mangle to klasserom til klassane våre.

Saka er teka opp ved fleire høve med skulesjefen. Brev er skrive, og rådmannen har teke i mot saka og lovar å «halde henne varm» i tida framover.
Personalet skal arbeide fram idear på korleis dette kan løysast, -fyrst på kort sikt, men og med eit langtidsperspektiv. FAU og Samarbeidsutvalet har hatt saka oppe. Referat kjem.

Haustferie

I dag har vi hatt ei flott morgonsamling og ein kosleg haustlunsj i alle klassane. Takk til alle velvillege foreldre som hjelpte til med praktiske ting. Vi ynskjer alle ein fin haustferie.

Parkering

Her er ei melding frå Skorafjellet veglag:
«Skorafjellet veilag opplever problemer med at det blir parkert på gruset området på oppkjørselen til byggefeltet. Dette området ble i utgangspunktet opparbeidet som fortau, for det er dårlig sikt på denne strekningen. Når det blir parkert biler her, skaper det trafikkfarlige situasjoner for alle skolebarna som bor i Skorafjellet når de skal gå til skolen om morgenen og etter skoletid.»

For dykk som leverer barn på skulen/ SFO om morgonen etter kl 8.00, ber vi dykk bruke ledige parkeringsplassar.

Leirskule

Det lokale leirskuleprosjektet som starta opp i vår med aktivitetar og overnatting på Fjell festning, kjem til å bli avslutta etter at årets 5.kl har vore der oppe til våren. For årets 7.klasse og neste års 6.klasse vert det tradisjonell leirskule på Fagerli i februar månad, i 2019 og 2020.

Tidspunkt for julefestane

1.-2.klasse skal ha sin julefest torsdag 13.12.18
3.-4.klasse skal ha sin fest onsdag 12.12.18
Begge desse festane skal vere i gymsalen på Kolltveit skule.
5.-7.klasse skal ha julefest på Knappskog skule onsdag 19.12.18.

Mørkeskyss

Viktig melding til alle elevar på Bildøy: Etter haustferien kan alle elevane frå Bildøy ta skulebussen om morgonen til skulen.

Lus

Vi har fått fleire meldingar om lus,- og det er tidspunktet for å minne kvarandre om kva vi skal gjere for å avgrense og behandle lus.
Her finn de informasjon frå Folkehelseinstituttet.