Velkommen til Kolltveit skule

Trygg i FjellKolltveit skule ligg på Sotra, i Fjell kommune, om lag 20 minutt frå Bergen sentrum. Til skulekrinsen høyrer Kolltveit, Bildøy, Ekrhovda og Lie. Skulen har dette året 250 elevar og 48 tilsette. Rektor er Karin Haugen. Vi har som mål at Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære.

Adventsamling og adventsgudsteneste.

Fredag 14.12.18 er vi inviterte til adventsgudsteneste i Fjell kyrkje slik tradisjonen har vore i mange år.
Foreldre har rett til å søkje fritak frå skulegudsteneste, les om det her.

Som alternativ til gudsteneste arrangerer vi adventssamling på skulen. Temaet for denne samlinga er «Tradisjonstid». Innhaldet omhandlar vintersolkverv, samband med lys og lystenning, fjøsnissar, mat og tradisjonen med pynting av tre. Charles Dickens si «Ei julefortelling» vert bakgrunn for samtale om verdiane å dele, vere snille med kvarandre og å vere saman.
Påmelding skjer digitalt, frist onsdag 7.12.18.

Ny oppfordring frå FAU og trafikksikringsgruppa:

«Vi i FAU jobber no med å få trafikksikrings gruppa opp å gå. Petter Haug står i spissen for denne gruppa og treng no andre engasjerte foreldre som kan væra med å jobba mot ein tryggare skuleveg og skuleområde. Om nokon har saker som ein meiner bør jobbast med i denne gruppa er da flott om ein tek kontakt med Petter på mail: petter@flowcontrol.no «

Julefestar for 5.-7.klasse

I år vil det bli endringar i julefesten for mellomtrinnet. Av ulike grunnar, m a romsituasjonen, ser vi oss nøydde til å arrangere julefest enkeltvis for 5. klasse, 6.klasse og 7.klasse. Festane blir på Kolltveit skule, i gymsalen og i klasseromma til desse klassane. Elevane vil stille med program, og det blir korte samlingar i klasseromma etter programmet.
Aktuelle datoar er
5.klasse: 18.desember kl 18.00
6.klasse: 19.desember kl 18.00
7.klasse: 11.desember kl 18.00

Eg minner og om datoar for dei to andre julefestane:
1.-2.klasse: 13.desember kl 18.00
3.-4.klasse: 12.desember kl 18.00

Frå FAU om gratisprinsippet når det gjeld gåver

«Det har det siste året vært et økt fokus rundt gratisprinsippet på skolene i Fjell kommune. FAU ved Kolltveit skole har hatt mange gode diskusjoner rundt dette og har forsøkt å finne løsninger som er til alles ve og vel.
Vi i FAU vet at veldig mange ønsker å gi lærere og assistenter en oppmerksomhet til jul og på slutten av skoleåret. Vi har derfor kommet frem til at FAU kjøper en felles gave til alle ansatte på skolen både til jul og til sommeren. Dette syns vi er en god og rettferdig løsning og ingen blir glemt – alle får glede av gaven.
Dersom man fremdeles ønsker å gi en personlig gave til lærere og assistenter så oppfordrer vi alle til å bruke kreativiteten ved å lage ting som ikke koster penger. Det er ikke tillatt å samle inn penger til slike formål.»

Trafikksikringsgruppa

Frå Leiar i FAU, Gjertrud Soltun:
«Vi i FAU jobber no med å få trafikksikrings gruppa opp å gå. Petter Haug står i spissen for denne gruppa og treng no andre engasjerte foreldre som kan væra med å jobba mot ein tryggare skuleveg og skuleområde. Om nokon har saker som ein meiner bør jobbast med i denne gruppa er da flott om ein tek kontakt med Petter på mail: petter@flowcontrol.no «

Om romsituasjonen på skulen vår

Vi er inne i 5.året etter at Ekerhovd skule vart nedlagt og elevane vart overførte til Kolltveit skule. I planleggingsfasen gjorde vi skulesjef og eigedomssjef merksame på at elevprognosen på skulen allereie då var heilt på grensa til kva romkapasiteten tolte. Resultatet den gong vart å regulere inntaksområde i Blommen og Skorafjellet over til Knappskog skule.

Elevtalet på Kolltveit skule ligg stabilt på omlag 250 elevar. Elevtalet på kvart trinn varierer frå 30 til 42. Vi har, og vil i framtida ha, elevgrunnlag til 14 klasser. 2 av trinna i år er storklasser på 30 og 32 elevar.
Dette skuleåret har vi klart å gje alle klassene eit klasserom ved å ta i bruk musikkrommet som klasserom. Når musikkrommet er brukt til klasserom og musikkundervisninga går føre seg i klasseromma, får vi ikkje utnytta utstyr og lydanlegg slik vi brukar å gjere,- både i undervisninga, og til morgonsamlingar og større førestillingar.

Frå hausten 2019 vert vi 14 fulldelte klasser. Det har vi ikkje plass til.
Slik vi ser det, trengst det ein grundig gjennomgang på romsituasjonen for Kolltveit skule. Det må tenkjast langsiktig, men det må og tenkjast og handlast raskt med tanke på komande haust når vi vil mangle to klasserom til klassane våre.

Saka er teka opp ved fleire høve med skulesjefen. Brev er skrive, og rådmannen har teke i mot saka og lovar å «halde henne varm» i tida framover.
Personalet skal arbeide fram idear på korleis dette kan løysast, -fyrst på kort sikt, men og med eit langtidsperspektiv. FAU og Samarbeidsutvalet har hatt saka oppe. Referat kjem.