Ny organisering av skuledagen

Måndag, onsd-fred:
Kl 8.30- 8.40: Roleg inn i klasseromma
Kl 8.40- 10.50: Undervisningsøkt, med ein innlagt pause
Kl 10.50-11.10: Matpause i klasseromma
Kl 11.10- 11.40: Storefri for alle
Kl 11.40- 13.10: Undervisningsøkt for 1.-4.kl
Kl 11.40- 14.10: Undervisningsøkt m innlagt pause for 5.-7.kl, og for 3.-4.klasse måndag og onsdag.

Tysdag.
Kl 12.30: Skuledagen slutt

Skuleskyssen vil gå frå Kolltveit skule kl 13.20 og 14.20 måndag, onsdag, torsdag og fredag, og kl 12.40 tysdag. Vi ber dykk merke dykk at elevane vil vere heime 20 minutt tidlegare enn i fjor, fire dagar pr veke.

IDOL og Kolltveitleikane

SFO har arrangert både IDOL og Kolltveitleikane.
IDOL vart gjennomført med mange godt førebudde, flinke og modige artistar og eit strålande publikum.
Kolltveitleikane vart avvikla på ein av dei mange regnfulle tysdagane i vår. Det sette ingen stoppar for innsatsvilje, gode prestasjonar, godt humør og mange glade barn og vaksne.
Idol15
Kolltveitleikane15

Endring av skuledagen

På Kolltveit skule har vi i ei årrekke hatt ein skuledag som strekkjer seg frå kl 8.40- 14.30, men matpause lagt utanfor undervisningstida. Denne ordninga er ulik dei andre skulane i Fjell, der matpausen er ein del av undervisningstida. Vi har evaluert denne ordninga etter skulesamanslåinga. For neste år vil skuledagen bli endra slik at matpausen vert liggande i undervisningstida. Det betyr at skuledagen er slutt kl 13.10 og 14.10 måndag, onsdag-fredag. Tysdagane vert slik som i år.

Måndag, onsd-fred:
Kl 8.30- 8.40:   Roleg inn i klasseromma
Kl 8.40- 10.50:  Undervisningsøkt, med ein innlagt pause
Kl 10.50-11.10:  Matpause i klasseromma
Kl 11.10- 11.40: Storefri for alle
Kl 11.40- 13.10: Undervisningsøkt for 1.-4.kl
Kl 11.40- 14.10: Undervisningsøkt m innlagt pause for 5.-7.kl, og for 3.-4.klasse måndag og onsdag.

Tysdag som i dag.
Kl 8.30- 8.40: Roleg inn i klasseromma
Kl 8.40- 11.25: Undervisningsøkt m pause og mat
Kl 11.25- 11.45: Storefri
Kl 12.30: Skuledagen slutt

4.klasse hjelper Nepal

4.klasse har teke samfunnsansvar og selt 17.maiblomar til inntekt for dei jordskjelvramma i Nepal. Sjå tidlegare innlegg. Klassa samla inn 5970kr som er øyremerka Kirkens Nødhjelp sitt konkrete arbeid for reint vatn i Nepal. Vi er stolte av denne spontane aksjonen i 4.klasse.
Les om Min Nepal-aksjon her

Ny logo

Elevrådet har arrangert teiknekonkurranse til ny logo for Kolltveit skule. Den nye logoen er sett saman av teikningane til Stina i 6.klasse og Espen i 5.klasse. I desse dagar går det ut tilbod til alle elevar om å kjøpe skulegensar med den nye logoen. Info om kjøp av gensar, inkludert pålogging til nettside, er sendt heim i ranselpost.
logo2015

Hjelp til Nepal

Dette er ei sak som fortener merksemd og takk:
4.klasse har arbeidd intenst i fleire dagar for å produsere papirblomar til inntekt for dei som er ramma av jordskjelvet i Nepal. Elevane vil selje blomane til familie, vener og naboar. Blomane kostar kr 10, eller meir. Pengane går via Kirkens nødhjelp og vert øyremerka reint vatn til jordskjelvofra i Nepal.
Nepal1
Nepal2

Inntaksområde til Kolltveit skule

Saka om inntaksområde til fleire av barneskulane i Fjell, m a Kolltveit skule, var oppe i Komité for Drift 3.02.15. Saka vart utsett for innhenting av større saksgrunnlag. Ny sak skal leggjast fram for kommité for drift (KD) med sikte på at eventuelle endringar i inntaksgrensene skal gjelde frå hausten
2016.