Nytt brev frå Statens strålevern

Statens strålevern har sendt oss eit nytt brev om høgspentlinje ved Kolltveit skule. Her vert det presisert at oppgradering av ei 45 kilovolt kraftlinje ikkje fører til at magnetfeltet vert redusert til ein tredel slik det har stått i eit tidlegare skriv. Men Statens strålevern står fast på at verdiane uansett vert lågare enn det forsking har klart å påvisa av moglege helseskader eller plager. Difor har Strålevernet ikkje innvendingar mot plasseringa av paviljongen.
Her finn de brevet:
Frå Strålevernet 3.07.14

Ny plan for elevane sitt psykososiale skulemiljø

Kolltveit skule skal vere ein god stad å vere og ein god stad å lære.
Dette har vore eit mål for arbeidet på skulen i ei årrekkje.
Vi meiner at trivsel og tryggleik for elevane på skulen er det beste grunnlaget for læring. Dette ligg som basis for alt arbeidet vårt på skolen, og er eit grunnlag alle står saman om.
På Kolltveit skule har det vore jobba systematisk med at elevene skal oppleve et trygt og godt skulemiljø, der ingen opplever krenkjande åtferd eller mobbing. Allereie i 1999 vart fyrste utkastet til handlingsplan mot mobbing laga. I 2004 vart skulen sin handlingsplanen mot mobbing utvikla i samarbeid med Senter for Atferdsforskning i Stavanger. Handlingsplanen er seinare revidert og videreutvikla.
Skulen sin innsats for å førebyggje og redusere mobbing er et kontinuerleg og integrert arbeid som føregår dagleg. Vi er avhengige av det tette og gode samarbeidet vi har med foreldrene på alle nivå. Null-toleranse for krenkjande handlingar generelt, og mobbing spesielt, er eit hovudprinsipp. Forsking viser at langsiktig, målretta og systematisk arbeid har førebyggjande effekt på elevmiljøet, både på individ- og systemnivå.
Handlingsplanen skal være et forpliktande verktøy for alle tilsette på Kolltveit skule.
Planen finn du under fana «Planar».

Fleire Bli- Kjend-aktivitetar

Denne veka er 5. og 6.klasse frå Ekerhovd og Kolltveit skular på Skjærgardsheimen kvar sin dag.
Dette er ein del av Bli-Kjend- opplegget som begge skulane samarbeider om.
Vi håpar dei får gode fellesopplevingar i kystkulturen i Øygarden.

Trivselsprogrammet

Kolltveit skule vidarefører Trivselsprogrammet, basert på Ekerhovd skule sine gode erfaringar.

http://www.trivselsleder.no/no/HJEM/