Zippys venner

Zippys venner er eit undervisningsprogram som vert brukt i 1.klasse på Kolltveit skule. Målene i Zippy er å identifisere og snakke om kjensler, å meistre utfordringar i dagleglivet, og å støtte andre som har det vanskeleg.

Grunnprinsipp:

  • Forsterke positive ferdigheter.
  • Det finst ikkje rette og feil løysingar, berre meir eller mindre nyttige
  • Fokuser på løsninga, ikkje personen
  • Barn treng repetisjon og kontinuitet for å lære godt.
  • Barn praktiserer ferdighetene sine i ulike settinger. Det er viktig at lærar er      med på å overføre metodane i Zippy til situasjoner i kvardagen. Dette kan t      d vere i forhold til å be om hjelp, å tilby hjelp f eks i garderobe og ved      konflikter.
  • Barn deltek og vert involvert.
  • Barn lærer av kvarandre.
  • Barn støtter og hjelper kvarandre i steden for å konkurrere.
  • Barna evaluerer si eiga meistring.
  • Heile programmet vert gjennomført.

For meir informasjon sjå
http://www.vfb.no/no/vare_tiltak/zippys_venner/