Årshjul for FAU

Faste ting for FAU

Samansetjing av FAU:

FAU konstituerer seg på fyrste møte om hausten.  (Skulen brukar å kalle inn alle FAU og foreldrekontaktar til eit orienteringsmøte rett etter skulestart.  Fint å bestemme fyrste FAU og SU møte her.)

1 leiar

1 nestleiar

1 kasserer

1 sekretær (Ansvarlig for dropbox)

2 til å sitje i samarbeidsutvalget (SU)

1 til å sitje i KFU (Kommunalt foreldre utval)

Resten er medlemmer

 

Leiar og nestleiar har møteplikt i SU, resten av FAU har møterett.   Leiar for FAU vert også leiar for SU.

SFO representanten stiller også i SU (takast opp årleg)

 

Økonomi:

Kasserer for FAU får tilgang til konto.  Denne blir fra 2015 registrert på FAU sitt eget organisasjonsnr.

17 mai komite:  Kasserer for 17 mai får tilgang til eigen konto.  Denne er registrert på skulen sitt organisasjonsnr.

 

Husk å bruke oppgjørsskjema på ulike arrangement, slik at det blir lettare å ha detaljoversikt over økonomien for kvart arrangement.

 

 

Haustlunsj:

I FAU er det greit om 1 – 4 klasse representantar i FAU tek hovudansvar for dette arr.

Skulen set opp dato for denne lunsjen og har den klart til fyrste møte med klassekontaktane om hausten.

FAU står for denne lunsjen, og kjøper inn brød, juice og smør. Er laga eige oppsett på kor mykje.   Dette vert henta og levert i allrommet på skulen, fordelt og merka klassevis.

1 og 5 klasse et saman, 2 og 6 klasse, 3 og 7 klasse, medan 4 klasse er åleine.

 

Klassekontaktane eller ein valdt person frå kvar klasse lagar liste over kva pålegg dei ulike elevar skal ta med.  På denne lista må det også stå at elevane tek med kopp, fat og smørekniv heimafrå.

 

Kvar klasse må ha to foreldre med å hjelpe til.  Desse personane møter på skulen kl 10.  Lagar i stand koldtbord, og ryddar opp etterpå.

 

TIPS:

FAU-bestiller brød, juice og smør til elever + noen lærere/foreldre. Husk at brødene skal være oppskjært.

– sørg for bestilling til Rema 1000

– hente dette på Rema 1000 og kjøre det til skulen den dagen lunsjen skal vere.

I 2015 ble det kjøpt inn:

48 brød fordelt på kneipp og witten

25 appelsinjuice (1,5 liter)

45 eplejuice (1,5 liter)

12 pakker smør

 

Erfaringsmessig har det vært noe forvirring blant foreldrene som skulle være med å bidra med lunsjen, pass på at det kommer ut tilstrekkelig informasjon, spesielt til nye foreldre.

 

Julefestar:

7., 4. og1.klasse vel representanter til å sitje i julefestkomiteen.

 

FAU meldem frå 7. klasse har hovudansvar for å få i gang komiteen. Skulen har dei siste åra betalt Terje Onstad (lærar ved skulen) for å spille på alle julefestane. Dette må avtalast kvart år. Er utarbeida eigen perm med referat og malar.

Skriv og skjema på minnepenn i permen.

 

TIPS:

  1. klasse er ansvarleg for å få i gang julefest-komité og innkalle til første møte for å komme i gang med dette. 2 representantar frå kvar av dei aktuelle klassene skal veljast ut for å delta på julefestane. Desse bør møte på første møte i julefest-kommiteen. Det arrangerast 3 julefestar, ein for 1-2. klasse, ein for 3-4. klasse og ein for 5-7. klasse.

5.-7. klasse sin julefest ble arrangert på Knappskog skule i 2014 på grunn av plassmangel på Kolltveit Skule.

Systemet for billettar frå tidlegare bør videreførast.

FAU-kasserer har fullmakt til å utbetale eit forskudd til innkjøpsansvarlig for julefestane. Kvitteringar må framleggast for innkjøpene.

 

Dei som skal hjelpe til (selge billetter f.eks) bør møte litt tidlegare (minimum 30 minutter før) ,da en del deltakere møtte allereie en halvtime før det starta. Ein grunn til dette kan være at ungane skulle møte litt tidlegare for å øve på programmet sitt,  og da kom foreldra samtidig.

 

 

 

 

Elevkveld vår:

I FAU er det greit at 6. og 7. klasserepresentantar tek hovudansvar for dette arrangementet sammen med elevrådet.

Kvelden er ment for 5 – 7 klasse v/Kolltveit skule

  1. klasse har ansvar for praktisk gjennomføring med spillelister og ansvar for disco, bordtennis, og organisering av spill. Det finnes eit fotballspel og ein mini-biljard i kjellaren ved gymsalen. Me har og lånt spel på skulen og nokre elevar har tatt med seg tildømes Twister.

FAU finn dato, ordnar kiosk og vakthald.

Ein deler opp kvelden i 2 vaktlag, med fire foreldre på kvart. Foreldre fra 6. klasse stiller som vaktar.

 

Lister over kva som tidlegare har vore handla, ogranisering og evaluering ligg i eigen mappe i Dropbox.

 

Vaktene stiller tidleg (18.30 – 20.00), og ein seint (20.00 – 22.30).

 

 

Innkjøp og planting på skulen til 17 mai.

5-6 urner må ordnes av FAU. Vi må kjøpe blomster og plante i urnene.

 

Pynting av uteområde til 17 mai.

Kvar klasse har ansvar for sitt område ute.  Dersom nokon områder vert for mykje for elevane kan klassen lage dugnad med foreldra.

 

 

17 mai:

  1. klasse repr i FAU kallar inn komiteen frå førre år saman med ny komite til eit første møte for å overføre erfaring. Møtet bør vere i januar. Representantar til 17. mai komiteen bør derfor velges på foreldremøter på høsten. Ein vel minimum fire personar frå 2. trinn og 5. trinn. Positivt med nokon nye og nokon som har vore tidlegare.

Det er utarbeida eigen perm med referat og malar.

Skriv og skjema på minnepenn i permen/dropbox.

 

  1. Mai konto er no overført til skulen sitt organisasjonsnr. Økonomiansvarlig for 17. mai må gis tilgang til denne kontoen når komiteen er etablert. ( Det arbeides med ny organisering av dette)

 

Lykkehjulet: ivaretas av 6 klasse (og er utanfor FAU sitt ansvar) – det anbefales at ein representant for 6. klasse inviterast med, slik at dei er klar over at dei må ivareta denne delen sjøl.

 

Det er eit problem at pengane frå 17. mai kjem inn på konto veldig seint. Oppgjøret bør vere på konto før utgangen av skuleåret. Det burde også finnes et regnskap for 17. Mai, som er klart før skoleårets utgang. Dette regnskapet burde vore eit underbilag til FAU sitt totale regnskap.

 

 

Årsmøte:

Enten på vår eller haust.  Har nokre gongar kombinert dette med temakveld for foreldra.