Velkomen til Tellnes skule

Tellnes skule er barneskulen for bygdene lengst sør i Fjell kommune på Sotra: Kallestadvik, Kallestad, Trengereid, Dala, Tellnes og Haganes.

Skulen ligg ved RV 555, som går sørover til Sund kommune. Den mykje trafikkerte og farlege skulevegen gjer at dei fleste borna på Tellnes skule får gratis skuleskyss til og frå skulen.


Konsekvensar av saker om endra skulestruktur

Kommunestyret vedtok den 22. februar at det skal fremjast sak om nedlegging av Tellnes og Liljevatnet skular. Det er ikkje gjort endeleg vedtak, men det er tilrådd å leggja ned Tellnes skule frå 31. juli 2018.

Etter planen skulle komité for drift og forvaltning (KDF) den 6. mars ta stilling til saker om nedlegging av dei to skulane. Som følgje av at ein rapport om befolknings- og elevtalsprognose ikkje kjem til kommunen før 15. mars, er møtet i KDF utsett til den 20. mars. Dersom KDF den 20. mars vedtek å leggja sakene om skulenedlegging ut på høyring, skal kommunestyret etter planen gjera endeleg vedtak den 26. april. Les meir…

Konsekvensar av saker om endra skulestruktur

Kommunestyret vedtok den 22. februar at det skal fremjast sak om nedlegging av Tellnes og Liljevatnet skular. Det er ikkje gjort endeleg vedtak, men det er tilrådd å leggja ned Tellnes skule frå 31. juli 2018.

Etter planen skulle komité for drift og forvaltning (KDF) den 6. mars ta stilling til saker om nedlegging av dei to skulane. Som følgje av at ein rapport om befolknings- og elevtalsprognose ikkje kjem til kommunen før 15. mars, er møtet i KDF utsett til den 20. mars. Dersom KDF den 20. mars vedtek å leggja sakene om skulenedlegging ut på høyring, skal kommunestyret etter planen gjera endeleg vedtak den 26. april.

I saka til møtet i KDF den 20. mars vert det vist til to moglege løysingar for elevane på Tellnes skule. Den eine løysinga er at alle elevane frå hausten 2018 skal gå på Ulveset skule. Den andre tek også utgangspunkt i at elevane skal gå på Ulveset skule, men at dei som bur i områda Kallestad og Trengereid kan få velja mellom skuletilbodet på Skogsvåg skule i Sund og Ulveset skule.

Her kan du lesa saka som først skal til behandling i KDF: http://sak.fjell.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=176&documentTypeId=MI

Uansett kva endeleg vedtak vert i kommunestyret, vil vi som rektorar på Tellnes og Ulveset skular gjera alt vi kan for at elevane også frå neste skuleår av får eit godt, trygt og fagleg undervisningstilbod.

Etter møtet i KDF den 20. mars, kjem vi tilbake med meir konkret informasjon.

Med vennleg helsing

    Lisbeth Blix Hjelle                                                    Solveig Ellingsen
rektor, Tellnes skule                                               rektor, Ulveset skule

Innskriving til skulestart, hausten 2018

Som de sikkert har fått med dykk i media, etc., er Tellnes skule si framtid noko usikker. Det er p.t. ikkje fatta politisk vedtak om skulen vert lagt ned frå hausten av. Fram til vi har endeleg vedtak, planlegg vi som om skulen er i drift, også neste skuleår.

I skulane i Fjell vert det ikkje gjennomført innskriving ved personleg frammøte. Tellnes skule ber føresette med barn som skal gå på skulen om å registrere barnet som elev på skulen frå neste skuleår. Innskriving av barnet, gjer de på www.fjell.kommune\innskriving.
NB! Til feltet ønskje om målform; Gjer oppmerksam på at de ikkje kan velje målform på Tellnes skule. Her har alle elevane nynorsk.

Søknad om plass i SFO skal også gjerast elektronisk. Søknadsskjema finn de her www.fjell.kommune.no/barnehage-og-skule/sfo/
Søknadsfristen er 1. mai.

Det vert førskuledag fredag 1. juni, og i samband med den vert det også foreldre-/informasjonsmøte. Invitasjon vil kome.

Ber om at de fyller ut søknad om skuleskyss og sender det tilbake til skulen innan 9. mars. Eller de kan kome innom på skulen med det. De er hjarteleg velkommen!

Med venleg helsing

Lisbeth Blix Hjelle
rektor

 

Foreldreundersøkelse

Som dere kanskje har sett i avisene den siste tiden, så har Komité for drift og forvaltning i Fjell kommune fremmet forslag om flytting av elevene på Tellnes skule til Skogsvåg skule i Sund f.o.m. høsten 2018. Her er ingenting sikkert. Men en ting som er sikkert – er at fremtiden til Tellnes skule er usikker.

Vi i FAU ved Tellnes skule ønsker å få et rett bilde av hva foreldre/foresatte mener om denne saken. Så her er et avkrysningsskjema som vi ønsker at alle svarer på. Ett svar pr. husstand. Frist tirsdag 14. november kl. 15.00. 

Hilsen FAU ved Tellnes skule

Klikk her for å svare på undersøkelsen

Bruk buss og båt under Sykkel-VM!

Under Sykkel-VM kan du nytta deg av ekstra buss- og båtruter i regi av Fjell kommune.

Laurdag 23. september og sundag 24. september går det ekstrabussar til og frå arrangementssonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume. Videre frå Straume til Bergen sentrum går det eigne bussar. På sundag den 24. september går det båtrute mellom Ågotnes og Bergen sentrum.

Billettpris er kr. 30,- pr. reis. Billettar kjøpast elektronisk på førehand. Kjøp billettar her.

Skuleelevar, barn i barnehagane og foreldre har førsterett til å tinga billettar fram til torsdag 14. september klokka 16.00.

Her finn du ekstra bussruter, båtruter og infoblad om Sykkel-VM:

Bli med på Sykkel VM-arrangement søndag 24. sept. 2017

Bli med på folkefesten når eit av verdas største idrettsarrangement rullar forbi!

Søndag 24. september syklar Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff saman med resten av verdas beste syklistar forbi Kolltveit! Rundt rundkøyringa ved Kolltveit-tunellen og på golfbana skal det vere ei fansone med arrangement frå kl. 9.00 og utover dagen. Les meir på heimesida til Sykkel i Vest.

Alle skulane i Fjell er inviterte til å delta i denne store hendinga. Ulveset, Kolltveit og Tellnes skular skal delta i fansona på Kolltveit med heiing langs løypa, og innslag og underhaldning på scena. For barneskulane gjeld dette elevar frå 5.-7. klasse.

Program for Kolltveit

Her finn du oppdatert program for fansona på Kolltveit søndag 24.09.17.

Oppmøte søndag 24. september

Elevane frå Tellnes skule møter på Kolltveit skule kl 9.00. Møt nede på skuleplassen – Plakat merka Tellnes skule. Der i frå går vi samla til vårt reserverte område på sørsida av inngangen til Kolltveit-tunellen. Vi får orkesterplass til syklistane når dei susar forbi oss, så her er den beste plassen for heiing. Når syklistane har passert oss, opnar underhaldinga på scena inne på golfbana. Kl. 12.15 går vi tilbake til Kolltveit skule, og elevane vert henta der av føresette.

Påmelding

Med tanke på bemanning treng vi informasjon om kor mange elevar frå 5.-7. klasse som kan delta. Vi ber om at alle svarer, også dersom de ikkje skal delta. Tilbakemeldingsfrist er søndag 10. september!

Alle føresette må gi tilbakemelding ved å klikke her

eller bruk denne Qr koden og logg på med FEIDE saman med eleven:

Anna informasjon

Vi opnar for påmelding torsdag 6. september. Elevar frå 1. – 4. klasse er velkomne i fansonen, men då i følgje med føresette!

Informasjon om bildetaking

NB! Arrangementet i fansonen er eit offentleg arrangement. Det gjeld difor andre reglar for å ta bilete og å filme, enn i skuleregi.

Planleggingsdag 11. september

Tellnes skule er ein av skulane i Fjell som vert nytta som vallokale i samband med stortingsvalet 2017. Vi er blitt oppfordra til å flytte planleggingsdagen
22. september til 11. september.