IKT

3.  IKT-REGLEMENT FOR GRUNNSKULEN I FJELL KOMMUNE   4.-10.TRINN 

1. Føremål

 • Målgruppa for reglementet er elevar i skulen.
 • Reglementet avklarar akseptabel bruk av informasjons- og
  kommunikasjonsteknologi for målgruppa.
 • Reglementet søkjer å hindre utilsikta og uønska hendingar.
 • Reglementet vil verne om brukarar og tryggje den pedagogiske
  læringssituasjonen.
 • Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettar og plikter for elevar og
  kommunen.

2. Omfang

 • Bruk av kommunen sitt IKT-utstyr som vert disponert ved skulane.
 • Bruk av privat IKT-utstyr i skulesamanheng og/eller via kommunen sitt
  nettverk.
 • Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengeleg.
 • Publisering av innhald på nett og kommunikasjon ved bruk av privat eller kommunalt IKT-utstyr.
 • Elevar sin IKT-bruk utanom skuletid er i utgangspunktet heimen sitt
  ansvarsområde, men  åtferd som har tydeleg tilknyting til skulen kan likevel falle inn under skulen sitt ansvarsområde.

3. Eleven sine rettar

 • Eleven har rett til opplæring i bruk av IKT for å kunne oppnå krava om IKT-
  kompetanse nemnt i Kunnskapsløftet.
 • Eleven har rett på tilgang til velfungerande IKT-utstyr i undervisninga.
 • Alle elevar har rett på lik tilgang til IKT-utstyr i samband med gjennomføring
  av digital eksamen og nasjonale prøver.
 • Eleven har rett til å bli informert om innhaldet i IKT-reglement gjeldande for
  skulen.
 • Kommunen kan berre utlevere opplysningar om ein enkelt elev, eller data som
  tilhøyrer ein elev, der dette kjem fram av inngått samtykkje, vedtekne
  reglement eller følgjer av anna lovgjevande føreskrifter.
 • Eleven har rett til å få med seg private data som skulen ikkje lenger har høve
  til å ta vare på.
 • Skulen vil slette alle personopplysningar om elevane som den ikkje lenger har
  bruk for, men dette gjeld ikkje dersom skulen er lovpålagt å oppbevare
  opplysningane.

4. Eleven sine plikter

 • Elevar pliktar å følgje skulen sine pålegg og instruksar om bruk av IKT-utstyr
 • Elevar på ungdomstrinnet pliktar å sette seg inn i den informasjonen som skulen
  gjev om reglar og vilkår for bruk av IKT-utstyr.
 • IKT-utstyret som er plassert ved den enkelte skule skal handsamast fint.
 • IKT-utstyr som vert brukt i skuletida skal berre nyttast til skulerelaterte
  oppgåver.
 • I skuletida skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefonar, bærbare datamaskiner
  og liknande, berre nyttast etter avtale med skulen.
 • Chat, spel, privat e-post eller generell surfing skal berre skje etter avtale med
  skulen.
 • Publisering av innhald på nett og kommunikasjon gjennom kommunen sitt IKT-
  utstyr skal på ingen måte innehalde tekst, bilete, lyd eller video som er av
  støytande art, eller som heng ut enkeltpersonar eller grupper.
 • Digital mobbing skal ikkje førekome uavhengig om det skjer gjennom eige eller
  kommunen sitt IKT-utstyr.
 • Brukarnamn og passord skal haldast hemmeleg og skal berre nyttast av den
  aktuelle eleven.
 • Elevar kan ikkje installere eigen programvare på kommunen sitt IKT-utstyr.
 • Installasjon av programvare på PC-ane som fører til at uvedkomande får tilgang
  til kommunen sitt nettverk skal ikkje førekome.
 • Eleven pliktar å gjere så godt han/ho kan for ikkje å bringe virus eller anna
  øydeleggjande programvare inn i kommunen sitt IKT-utstyr.
 • Eleven pliktar å bruke godt nettvit når han/ho nyttar kommunen sitt IKT-
  utstyr.
 • Eleven pliktar å undersøkje og respektere opphavsretten til materiale som
  tekst, bilete, musikk, film eller lyd som vert lagt ut på heimesider,
  fellesområde og bloggar.
 • Eleven må få samtykkje frå medelevar/føresette til å leggje ut bilete, lyd og
  video av dei.
 • Elevar pliktar å varsle skulen ved mistanke om at andre bryt reglementet.

5. Inngrep og sanksjonar

 • Brot på IKT-reglane kan føre til sanksjonar frå skulen/kommunen.
 • Skulen har eit ansvar for å gripe inn ovanfor elevar som mobbar eller
  trakasserer lærarar eller andre elevar.
 • Bruk av skulen sitt IKT-utstyr som er i strid mot norsk lov kan bli anmeldt.
 • PC’ar som vert nytta under eksamen kan bli kontrollert før og etter
  gjennomførd eksamen for å avdekke forsøk på juks.
 • Elevar som mobbar, diskriminerer eller trakasserer andre ved bruk av
  kommunen sitt IKT-utstyr kan bli utestengt frå all IKT-bruk i ein periode
  fastsett av skulen. Særskilt alvorlege hendingar kan bli anmeldt.
 • Elev som utøver skade på kommunen sitt IKT-utstyr kan bli halden
  erstatningsansvarleg.
 • All datatrafikk ved den enkelte skule kan bli logga.
 • Brot på IKT-reglementet kan også føre til sanksjonar forankra i skulen sitt
  generelle ordensreglement.

6. Ansvarsfråskriving

 • Kommunen er ikkje ansvarleg for tap av data eller skade på IKT-utstyr som skuldast tilhøve utanfor kommunen sin kontroll.