Velkommen til Ulveset skule

Ulveset skule er ein barneskule som ligg vest på Sotra i Øygarden kommune. Sotra er ei langstrakt øy som ligg i Vestland fylke, like vest for Bergen.


Skulestart 2020/2021

Tusen takk for godt samarbeid gjennom skuleåret 2019-2020! Vi ynskjer alle elevar og føresette ein riktig god sommar!

Første skuledag til hausten blir måndag 17. august.

Nye priser for SFO plass frå 01.08.2020

Pris og betaling

Prisar per månad for SFO-plass

Type plass Antall timar Opphaldstid Gjeld frå 01.08.20
Etter skuletid 3 Til kl 16.30 1 790
Etter skuletid 2,5 Til kl 15.30 1 500
Heil plass – Gjeld gml Øygarden 5 Kl 07.00-17.00 2 940
Ordinær heil plass 4,5 Kl 07.00-16.30 2 650
Redusert plass 3,5 Kl 07.00-15.30 2 060
Etter skuletid 3,5 Til kl 17.00 2 060
Enkelttimar 80
For sein henting, per påbegynte halvtime 270
Dagplass 310
Kriseplass (per veke) 750
Morgonopphald 1,5 Kl 07.00 til skulestart 890

Søskenmoderasjon

  • Barn nr 2 – 30 %
  • Barn nr 3 og oppover – 50 %

 

Busskort må leverast inn til skulen før sommerferien

Ei ny skulekortløysning er under utvikling. Som følgje av dette vil elevane som allereie har skulekort, måtte nytte same kortet kommande skuleår. Skyss vil berre produsere nye skolekort til elevar i 1. og 8. klasse, og skulane vil få tilsendt oblat med riktig skoleår som kan delast ut til elevane som framleis har innvilga rett på skoleskyss.

Sidan skolekorta blir samla inn av skulen, vil elevane kunne reise utan skulekort siste skuledag for sommaren og første skuledag i august, og alle sjåførar og kontrollørar skal vere informert om dette.

OPNINGSTIDER SFO FRÅ 8.JUNI

Frå 8. juni vil SFO ha opningstider frå klokken 7 om morgonen, og til klokken 16.30 på ettermiddagen. For å få dette til innan gjeldande smittervernsreglar, og med nok bemanning, vil dei vere ute frå klokken 7 til klokken 8, og frå klokken 15 – 16.30. Elevane må vere kledd for det.

Undervisningen for 1-7. trinn vil i veke 24 og 25 vere frå klokken 08.30 til 12.45 kvar dag. Vi fortsett med eigne uteområde, og faste dagar med uteskole.

FØRSKULEDAG FREDAG 19. JUNI

På grunn av koronasituasjonen hadde vi først tenkt å ikkje ha førskuledag på Ulveset skule dette året. Årsaka er at vi brukar heile skulen for å halde oss innafor tilrådinga om smittevern, og det er berre elevar og dei som jobbar på skulen som er inne i skulebygget. Det har vore eit stort ønske om at vi fikk til ein førskuledag, og vi vil forsøke å gjennomføre det. Det vert derfor i år ein noko annleis førskuledag på Ulveset skule. Vi planlegg at dei nye førsteklassingane kan kome på besøk fredag 19. juni kl. 12 – 13. Då vil også kontaktlærarane vere til stades.

Dei nye 1.klassingane vil få brev i posten om dette.

Med helsing
Cecilie, rektor                     Bergen kommune - Skolestart for nye elever, august 2020

Veke 23 – Førebels ingen endringar i skule og sfo

Den nye smitterettleiaren kjem i løpet av fredag 29.05
Tysdag skal skulane ha møte med kommunalsjefane og smittevernlegen og gå gjennom rettleiaren.Vi kjem til å same system som vi har no ut komende veke.
Så får vi sjå kva retningliner vi får og gjere endringar etter kvart.

Her er kriteria for gult nivå:

Gult nivå

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser regnes som en kohort
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  • Trinnvise kohorter på SFO
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser friminutt

Førskuledagen er avlyst

Vi er lei for å måtta avlyse den planlagde førskuledagen for nye førsteklassingar denne våren. Avgjersla er teken av omsyn til smittevernreglane som gjeld for skulane i desse koronatider. Foreldre/føresette som har barn som skal begynne i 1.klasse på Ulveset skule til hausten, vil få tilsendt brev i frå skulen ang. skulestart og anna praktisk info.

Ta kontakt dersom det er noko som er uklart.

INFORMASJON FRÅ SFO

Vi kjem til å fortsette med dei same opningstidene på SFO som vi har hatt i veke 18 og 19, og er open frå skuleslutt kl.12.45 til 15.45.

Det har fungert greitt desse to vekene sidan vi starta opp, elevane er flinke å tilpasse seg og til å halde seg med sin kohort på sitt område når vi er ute på SFO, er også blitt veldig gode på handvask.

Ved henting:

Vi set pris på om de som veit kortid barnet skal gå, skriv dette i meldemappa eller sender det til meg på mail innan kl.12.00: hilde.sandvik@oygarden.kommune.no . Da får vi sendt avgårde dei som skal gå heim, eller bli henta i området ved gymsal/parkering til dette tidspunktet. Vi ønskjer færrast mogleg telefonar.

Om de skal hente og det ikkje er vaksne ute ring på SFO-telefonen 55097940

Foreldre kan ikkje gå inn på skulen.

Det vert ikkje servert måltid på SFO som tidlegare, elevane må ta med seg mat og drikke til å ete på SFO. Vi et kl.14.00 som tidlegare.