Velkommen til Ulveset skule

Ulveset skule er ein barneskule som ligg vest på Sotra i Øygarden kommune. Sotra er ei langstrakt øy som ligg i Hordaland fylke, like vest for Bergen.


Informasjon frå skulehelsetenesta

Hei!

Vi i skolehelsetjenesten ønsker å gi elevene som trenger det et tilbud selv om skolene er stengt nå. Er det noe du tenker på som du trenger å snakke med oss om? Er du engstelig, føler deg deprimert eller nedfor? Har du bekymringer omkring helsen din? Opplever du noe som føles vondt? Er du bekymret for barnet ditt?

Du kan fortsatt få kontakt med oss. Foreldre kan ta kontakt med helsestasjonen på tlf: 56 12 20 30. Ungdom kan sende sms til 905 81 273 med teksten «treng time», så ringer vi tilbake og lager en avtale.

Les mer her:

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED barneskole

 

Informasjon frå rektor

Som de kanskje allereie har fått med dykk så har regjeringa bestemt at skulane skal vera stengde til over påske, til og med 13. april. Det betyr at vi held fram med fjernundervisninga fram til påskeferien.

For meir informasjon sjå nettsida til regjeringa 

Skulen har ein tilsynsordning for born med særlege behov og der begge føresette har yrker som blir definert som samfunnskritiske. Slike behov skal meldast inn til rektor: cecilie.dahl@oygarden.kommune.no

Leiinga i Øygarden kommune har avgjort at det ikkje lenger vert høve til å nytta uteområda/leikeområda ved barnehagane og skulane. Ber om at alle respekterar dette.

Under finner du ein lenkje til Øygarden kommune si hjemmeside. Der har dei lagt ut seks bod til føresette – tips og råd til dåke som er foreldre i denne spesielle tida.

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/helse-sosial-og-omsorg/koronaviruset/seks-bud-til-foresette.11618.aspx

Melding frå rektor

Hei!

Vi er no i ein svært spesielt situasjon, ikkje berre i på Ulveset skule og i Øygarden kommune, men i heile verda. Kvardagen er brått snudd på hovudet både for liten og stor. Vi veit at det er tankar og uro rundt den situasjonen vi er komen i, så det aller viktigaste er at vi tek godt vare på kvarandre!

Alle heimane har fått informasjon frå kontaktlærarane om korleis vi skal samarbeide dei neste vekene for å gje elevane god fjernundervisning. Skulen skal sørge for opplegg og leggje til rette for opplæring heime. Når det er sagt ønskjer vi å presisere at det viktigaste dei neste vekene er å hindre spreiing av smitte, og dette må få hovudfokus føre faglege prestasjonar.

Dersom dei faglege krava og det ein skal gjennomføre blir for belastande for borna og heimen, er det viktig at ein er i tett dialog med kontaktlærar. Kontaktlærar vil då kunne gje råd og hjelp rundt dette. Det er svært viktig at ein har det godt på heimebane no når kvar og ein må vere så mykje innomhus. Målet vårt er at vi er i dagleg kontakt med elevane og heimane våre for å følgje kvarandre opp så best vi kan.

Det er laga til ei nettside i kommunen som kan vere til hjelp for dei føresette. Ta gjerne ein titt på den https://sites.google.com/oygardenskule.no/ressurssidefresette/start

Vi minner om at skulen er open for tilsynsordning for elevar der begge føresette har yrker som blir definert som samfunnskritiske. Slike behov skal meldast inn til rektor: cecilie.dahl@oygarden.kommune.no

Kommunen ber oss formidla til føresette at de bidreg til at barna ikkje er saman i større lag og grupper. Når dei er saman, må dei halde avstand til kvarandre, sitja i god avstand og ha god smittehygiene. Folkehelseinstituttet ber om at borna ikkje samlast til leiketreff. Det bør avgrensast til familie og søsken.

Det er framleis viktig at alle held seg oppdatert på kommunen si heimeside: Øygarden kommune

 

Igjen, ta godt vare på kvarandre i heimen og nøl ikkje med å ta kontakt om de treng hjelp eller meir informasjon!

Med beste helsing Cecilie

Behov for tilsyn

Om de har behov for tilsyn for dykkar born då begge foresette har yrker som defineres som samfunnskritiske, ber vi dykk ta kontakt på mail til rektor, Cecilie.Dahl@oygarden.kommune.no før klokken 16.00 i dag, fredag 13. mars.

Følgende grupper reknast som samfunnskritiske:

 • Styring og kriseleiing
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-tryggleik i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningstryggleik (t.d operativ tjeneste ved prosessanlegg Kolsnes/Sture)
 • Vatn og avlaup
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotek

*Opningstid for tilsyn i skule: For born på småtrinnet gjeld ordinær opningstid for SFO og skule for dei som har plass på SFO.

Stenger skulen frå torsdag 12. mars klokken 18.00

For å stoppe spreiing av koronaviruset og bidra til å oppretthalde naudsynte helse- og omsorgstenester, har Helsedirektoratet vedteke ei rekke tiltak. Dei nye nasjonale føringane gjer at alle skular og barnehagar er stengt frå 12.03 klokka 18:00.

Vi ber om tilbakemelding om behov for tilsyn av born som har føresette i  samfunnskritiske funksjonar før klokken 16 00 fredag 13.mars (t.d. helsepersonell som må på jobb). Desse tilbakemeldingane ber vi om å få pr. e-post til rektor cecilie.dahl@oygarden.kommune.no med følgjande informasjon:

 • Eleven/elevane sitt namn og klasse
 • Samfunnskritisk funksjon
 • Informasjon om behovet for tilsyn

Det vert lagt opp til heimeundervisning på digitale plattformar frå neste veke av. De vil få god informasjon om dette i løpet av fredag 13.mars på heimesida til klassen/trinnet.

 

Sjå sida til Øygarden kommune for meir informasjon.

https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/stengjer-skulane-fra-fredag.11292.aspx

Oppdatering kjem jamleg der.

Sjå informasjon på klassen/trinnet sin heimeside for informasjon frå kontaktlærar.

1 klasse elevar hausten 2020 – foreldremøte utsatt

Info.møte for føresette som skulle ha vore 18.mars er utsatt. Ny dato kjem.

Førskuledag for nye 1. klassinger vert fredag 29. mai. Invitasjon med nærmare informasjon kjem.

Digitalt skjema for innskriving til 1. trinn finn du her. Fylles ut snarast.

Treng barnet ditt SFO plass kan du søkje her. Påmelding innan 1. mai.

Har barnet ditt rett på skuleskyss? Info om rett til skuleskyss og søknadsskjema

Velkomen til Ulveset skule!

Mykoplasma lungebetennelse

Etter råd frå smittevernlegen i kommunen går vi ut med informasjon om mykoplasma lungebetennelse. Vi har nokre elevar på skulen som har fått påvist dette.

Symptomer er:

 • langvarig tørrhoste
 • mild feber
 • nedsatt allmenntilstand

Elevar som har desse symptoma blir oppfordra til å ta kontakt med fastlege.

 

Skuleskyss 2020-2021

Søknadskjema om skuleskyss er no klar for skuleåret 2020-2021.

Les info om rett til skuleskyss for du søkjer. Rett til skuleskyss er et enkeltvedtak, og blir innvilga etter søknad. Den gjeld for eitt år om gongen. Du må derfor søkje kvart år.
Info om rett til skuleskyss

Farleg skulevei skyss vert innvilga for elevar som går i 1-4. klasse og som bur på Åse, Nordvik, Nese/Ekren.
Søknad-om-skuleskyss-på-særleg-FARLEG-skuleveg (2).docx 2020-2021

Dersom avstand mellom skule og heim overstig 2 km for elevar i 1. klasse, og 4 km for elevar i 2-7. klasse, kan du søkje her:
Søknad-om-skuleskyss-grunna-avstand-ordinær-skyss-2020-2021 (2)

Søknadsfrist: 18. februar 2020

Søknaden kan sendes pr.epost til: silje.rosenvinge-evensen@oygarden.kommune.no