Velkommen til Ulveset skule

Ulveset skule er ein barneskule som ligg vest på Sotra i Fjell kommune. Sotra er ei langstrakt øy som ligg i Hordaland fylke, like vest for Bergen.


Informasjon om konstituert rektor

Frå 01. desember vil Ulveset skule få ny rektor. Kjetil Nordås vert konstituert som rektor i Solveig Ellingsen sitt fråvær. Kjetil jobbar i dag som avdelingsleiar på Fjell Ungdomsskule, og vil i tida fram til 01. desember jobbe begge stader for å sikre gode overgangar. Frå mandag 03. desember vil han ha fast plass på Ulveset. Kjetil ser fram til å jobbe her.

Innstilling om skulestruktur er klar

I dag er det kalla inn til møte i komité for drift og forvaltning den 30. april.

Etter høyringa av sakene om nedlegging av skular, føreslår rådmannen å leggja ned Tellnes skule med verknad frå 31. juli 2018 og Liljevatnet skule med verknad frå 31. juli 2019. Les meir…

Konsekvensar av saker om endra skulestruktur

Kommunestyret vedtok den 22. februar at det skal fremjast sak om nedlegging av Tellnes og Liljevatnet skular. Det er ikkje gjort endeleg vedtak, men det er tilrådd å leggja ned Tellnes skule frå 31. juli 2018.

Etter planen skulle komité for drift og forvaltning (KDF) den 6. mars ta stilling til saker om nedlegging av dei to skulane. Som følgje av at ein rapport om befolknings- og elevtalsprognose ikkje kjem til kommunen før 15. mars, er møtet i KDF utsett til den 20. mars. Dersom KDF den 20. mars vedtek å leggja sakene om skulenedlegging ut på høyring, skal kommunestyret etter planen gjera endeleg vedtak den 26. april. Les meir…

Bruk buss og båt under Sykkel-VM!

Under Sykkel-VM kan du nytta deg av ekstra buss- og båtruter i regi av Fjell kommune.

Laurdag 23. september og sundag 24. september går det ekstrabussar til og frå arrangementssonene på Ågotnes, Kolltveit og Straume. Videre frå Straume til Bergen sentrum går det eigne bussar. På sundag den 24. september går det båtrute mellom Ågotnes og Bergen sentrum.

Billettpris er kr. 30,- pr. reis. Billettar kjøpast elektronisk på førehand. Kjøp billettar her.

Skuleelevar, barn i barnehagane og foreldre har førsterett til å tinga billettar fram til torsdag 14. september klokka 16.00.

Her finn du ekstra bussruter, båtruter og infoblad om Sykkel-VM:

Bli med på sykkel- VM arrangement, søndag 24. september 2017

Bli med på folkefesten når eit av verdas største idrettsarrangement rullar forbi!

Søndag 24. september syklar Edwald Boasson-Hagen og Alexander Kristoff saman med resten av verdas beste syklistar forbi Kolltveit! Rundt rundkøyringa ved Kolltveit-tunellen og på golfbana skal det vere ei fansone med arrangement frå kl. 9.00 og utover dagen. Les meir på heimesida til Sykkel i Vest.

Alle skulane i Fjell er inviterte til å delta i denne store hendinga. Tellnes, Ulveset og Kolltveit skular skal delta i fansona på Kolltveit med heiing langs løypa, og innslag og underhaldning på scena. For barneskulane gjeld dette elevar frå 5.-7. klasse.

Program for Kolltveit

Her finn du oppdatert program for fansona på Kolltveit søndag 24.09.17.

Oppmøte søndag 24. september

Elevane frå Ulveset skule møter på Kolltveit skule kl 9.00. Møt nede på skuleplassen – Plakat merka Ulveset skule. Der i frå går vi samla til vårt reserverte område på sørsida av inngangen til Kolltveit-tunellen. Vi får orkesterplass til syklistane når dei susar forbi oss, så her er den beste plassen for heiing. Når syklistane har passert oss, opnar underhaldinga på scena inne på golfbana. Kl. 12.15 går vi tilbake til Kolltveit skulen, og elevane vert henta der av føresette.

Påmelding

Med tanke på bemanning treng vi informasjon om kor mange elevar frå 5.-7. klasse som kan delta. Vi ber om at alle svarer, også dersom de ikkje skal delta. Tilbakemeldingsfrist er søndag 10. September!
Alle føresette til elevar i 5.-7. klasse må gje tilbakemelding ved å klikke denne lenkja.

Bruk denne Qr koden og logg på med FEIDE saman med eleven.

Anna informasjon

Ulveset skule opnar for påmelding tysdag 5.september. Elevar frå 1. – 4. klasse er velkomne i fansonen, men då i følgje med føresette!

Informasjon om bildetaking

NB! Arrangementet i fansonen er eit offentleg arrangement. Det gjeld difor andre reglar for å ta bilete og å filme, enn i skuleregi.

Kartlegg helse- og levekår for barn og unge

Undersøking for barn og ungeI november/desember gjennomfører kommunane Fjell, Askøy, Sund og Øygarden ei undersøking av helse- og levekåra for barna i desse kommunane.

Undersøkinga vert gjennomført for elevane i femte til 10. årstrinn på alle skulane i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Også dei føresette til desse elevane er med på undersøkinga. I Askøy vert undersøkinga retta mot elevar frå femte til sjuande årstrinn og føresette.

Undersøkinga vert sendt elektronisk til foreldre og barn med e-post, It´s learning og SMS. Dei føresette må samtykkja til at barna deira kan delta.

Her finn du meir informasjon.