Velkommen til Ulveset skule

Ulveset skule er ein barneskule som ligg vest på Sotra i Fjell kommune. Sotra er ei langstrakt øy som ligg i Hordaland fylke, like vest for Bergen.


Kartlegg helse- og levekår for barn og unge

Undersøking for barn og ungeI november/desember gjennomfører kommunane Fjell, Askøy, Sund og Øygarden ei undersøking av helse- og levekåra for barna i desse kommunane.

Undersøkinga vert gjennomført for elevane i femte til 10. årstrinn på alle skulane i Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Også dei føresette til desse elevane er med på undersøkinga. I Askøy vert undersøkinga retta mot elevar frå femte til sjuande årstrinn og føresette.

Undersøkinga vert sendt elektronisk til foreldre og barn med e-post, It´s learning og SMS. Dei føresette må samtykkja til at barna deira kan delta.

Her finn du meir informasjon.

Foreldremøte zero

Minner om foreldremøte kl. 18 – 20 torsdag 29. august.

Tema er Zero og antimobbearbeidet på skulen.

Det er sendt ranselpost om dette

Skulevurdering

Med utgangspunkt i mellom anna opplæringslova §14-1 fjerde ledd skal Ulveset skule vurderast. Fjell kommune med i eit vurderingsnettverk som sikrar at skulane i Fjell jamleg blir vurdert av vurderarar frå andre kommunar.

Denne gongen er skulen sitt tema for vurdering Læringsmiljø.
Skulen satsar på tre område innafor temaet: TSK,  Trivselsleiar-programmet og Zero.
I kva grad har skulen lukkast innafor satsingsområda med å nå ut til elevane, og fører dette arbeidet til endring i den pedagogiske verksemda.

Vurderinga er i gang, men først i veke 12 vil vurderarane komme til skulen for å innhente opplysningar frå ansatte, elevar og føresette.

Vurderingsrapporten vil bli ferdig og tilgjengeleg i veke 15

 

 

Opning av skulebygget om morgonen

For dei som ikkje går i sfo opnar skulebygget samtidig som tilsynet startar kl. 08.20. Dei som kjem med skulebuss blir møtt av vakt på busstoppet når bussen kjem. Dei som går på sfo bruker inngongen frå skuleplassen som før.
Ikkje noko nytt i dette, men elevar vil kanskje merke ein skilnad fordi vi no fysisk låser av den delen av bygninga som ikkje er i bruk av sfo.

Symjing

Etter jul vil bassenge opne att. Alle klassane vil få tilbod om symjeundervisning i løpet av vårhalvåret.

Kyrkja

Torsdag 15. desember er skulen invitert til julegudsteneste i kyrkja. Småskulen kl. 9 og mellomsteget kl. 11 Småskulen tek buss medan mellomsteget går.

For dei som har gjeve melding om at ein ikkje skal til kyrkja, vert det alternativ undervisning på skulen.